Římská říše

Armáda

Počet vojáků v římské armádě mezi léty 24 až 420
Druh vojska Tiberius 24 Hadrianus 130 S. Severus 211 Diocletianus 284 Diocletianus 305 Konstantin I. 337 Notitia 420
Legie 125000 155000 182000        

Římská legie

Legie (z latinského legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády. Její příslušníci se nazývali legionáři. Legie byla obvykle doprovázena jedním nebo více oddíly spojeneckých či pomocných sborů (auxilia), které nebyly tvořeny římskými občany a jež doplňovaly legionářskou těžkou pěchotu o jezdectvo, střelecké jednotky a oštěpaře.

Početní stav legie se v průběhu římských dějin různě proměňoval. Za římské republiky se skládala z asi 4200 legionářů a 300 jezdců, přičemž těžká pěchota byla rozdělena do manipulů po zhruba 120 mužích. Na počátku římského císařství měla přibližně 5200 legionářů, kteří byli uspořádáni do deseti kohort. První kohorta čítala 800 mužů, zatímco v ostatních devíti kohortách sloužilo po 480 mužích.

Až do Mariovy reformy, realizované kolem roku 107 př. n. l., nedisponovali Římané stálým vojskem. Legie byly proto svolávány v případě potřeby, načež byly opět rozpouštěny. V éře rané římské říše bylo podél hranic impéria rozmístěno zhruba 25 až 33 legií společně s pomocnými sbory. V důsledku římských vojenských úspěchů byla legie dlouho považována za nejlepší starověký vojenský útvar, za což vděčila své efektivnosti a flexibilitě, které spočívaly v dokonalejší výzbroji, výcviku a vyšší ukázněnosti jejích vojáků.

Před reformami Mariuse

V této době si každý voják obstarával svou zbroj z vlastních zdrojů.

Po reformách

Kvůli ztížené situace ji Gaius Marius donucen k povolení vtupu do armády i pro ty, kteří nediponovali pozemkovým vlastnictvím. S tímto rozhodnutím také souvísí za obstarávání zbroje pro vojáky ze strany státu. Tímto se římská armáda stává první profesionální armádou.

Římský legionář Římský legionář

Valid XHTML 1.0 Strict