Vodní nádrž Švihov

Vodní nádrž Švihov

Již od konce druhé světové války se uvažovalo o stavbě vodní nádrže na řece Želivce. Důvodem byl nedostatek pitné vody v Praze. Projekt doporučený Státní komisí pro koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd schválila vláda v roce 1963.

Vodní dílo Želivka je rozsáhlým souborem staveb. Sypaná zemní hráz byla vybudována v letech 1965 až 1972 4 km nad soutokem se Sázavou. Hráz je vysoká 58 m, v koruně má délku 850 m. Úpravna vody má dnes výkon 7 tisíc litrů za sekundu.

Tlakový štolový přivaděč z úpravny vody do hlavního vodojemu v Jesenici je dlouhý 51 km. Štolový přivaděč podchází 31 katastrálních území, 11 obcí a osad, 34 potoků, 2 řeky, 29 silnic a 2 železniční tratě.

Přehradní jezero má délku vzdutí 38 km, zatopena byla plocha 1432 ha. Vodní nádrž Želivka je největší vodárenskou nádrží v České republice. Voda z nádrže zásobuje nejen Prahu, ale i část okresů Benešov, Beroun, Praha - východ a Praha - západ. Tuto vodu pijí i lidé z oblasti Humpolecka, Pelhřimovska, Pacovska, Ledečska, Kladenska, Slaného, Kralup nad Vltavou, Mělníka a Havlíčkova Brodu s okolím.

Vodní nádrž Želivka - Švihov je překlenuta silničním mostem na silnici č. 18, mezi Bezděkovem a Brzoticemi. Délka mostu je 306 m, šířka mezi zábradlím je 13 m. Most stojí na třech vnitřních pilířích, nejvyšší je prostřední - 65 m. Most byl postaven před napuštěním nádrže, v letech 1965 až 1969.

Vodní dílo Želivka

Hráz vodního díla Želivka-Švihov je situována na řece Želivce 4 km od soutoku se Sázavou. Hlavním účelem díla je zásobování pitnou vodou hlavní město Prahu, středočeskou oblast a části jihočeské a východočeské oblasti České republiky. Vodohospodářské záměry na využití Želivky pro vodárenské účely mají dlouholetou historii pro její tok nezatížený průmyslem a poměrně malé osídlení. Navrhovány byly různé varianty, například kaskáda několika menších přehrad. Investiční úkol z roku 1964 dotvořil konečnou koncepci, která se realizovala v letech 1965-1975.

Těleso hráze je přímé, zemní s návodním hlinitým těsněním. Výška hráze nade dnem údolí dosahuje 58,3 m, délka koruny 860 m. Vzdušný líc hráze je zatravněn systémem hydroosevu bez použití humusu. Celkový objem tělesa hráze představuje 2,342 mil. m3 materiálu. V podélném směru hráze je umístěna injekční chodba.

Funkčními objekty hráze jsou sdružený objekt a přístupová lávka, odpadní štola, vývar a odpadní koryto. Architektonicky zajímavá dominanta sdruženého objektu sestává ze dvou odběrných věží, věže komunikační a bezpečnostního šachtového přelivu. V odběrných věžích jsou dvě samostatné větve vodárenských odběrů s odběry vody z nádrže v pěti úrovních. Pro převádění vody slouží dvě samostatné spodní výpusti. Pro převádění povodňových průtoků je vetknut mezi odběrné věže a komunikační pilíř bezpečnostní šachtový přeliv na jehož koleno navazuje odpadní štola. Od roku 2004 je ve strojovně vodního díla ve funkci i malá vodní elektrárna, průtok přes ní je možný pouze při vyšších přítocích, prioritní je vodárenská funkce nádrže.

Vzdutí vodárenské nádrže Želivka-Švihov dosahuje 39,1 km. Celkový objem nádrže představuje 309,0 mil. m3 a zatopená plocha činí 1602,64 ha. Obvod nádrže dosahuje více jak 150 km. Pro ochranu kvality vody jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany.

Nedílnou součástí vodárenské nádrže Želivka jsou představné nádrže Trnávka, Sedlice a Němčice, jejichž účelem je zachycení naplavenin a sedimentů přinášených vodním tokem horní části řeky Želivky a jejích přítoků Trnávky a Sedlického potoka.

Úpravna vody Želivka

Úpravna vody Želivka je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km.

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je dodávána do úpravny přes čerpací stanici surové vody řadou čerpadel z vodárenské nádrže Švihov, která má při maximální hladině 377 m.n.m. objem 266,57 mil. m3 vody. Odběr vody z nádrže se provádí etážově ze dvou odběrných věží. Technologie úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého a kyseliny sírové. Doúprava pitné vody je doalkalizací vápenným hydrátem a zdravotní zabezpečení ozonem a plynným chlorem. Upravená voda je odváděna štolovým přivaděčem do vodojemu Jesenice o celkovém objemu 200 000 m3, vodojem v Jesenici provozuje Želivská provozní, a.s.,