Aktuální opatření proti covidu-19

Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 21. 4. 2021 do odvolání

Změna mimořádného opatření ze dne 10. 4. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21. 4. 2021

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání.

Novinky v zákonech platné od 1.1.2021

Digitalizace

K 1.1. nabude účinnosti část nového zákona 12/2020 Sb, o právu na digitální služby. Zákon dává občanům právo s úřady komunikovat digitálně a úřadům povinnost s nimi jejich problémy digitálně řešit. Úřady by také neměly po občanech vyžadovat údaje, které si mohou samy zjistit ve svých rejstřících. Lidem má také odpadnout nutnost prokazovat se různými průkazy, pokud si úřady budou moci informaci o jeho právu nebo splnění povinnosti zjistit v příslušném rejstříku.

Do budoucna zákon zavede i úřední ověření podpisu elektronickou formou. S tímto zákonem souvisí letos přijatá novela zákona o bankách (zákon č. 49/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-governmentu i online službám soukromého sektoru pro občany, kteří používají internetové bankovnictví.

Stavební řízení

Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení slibuje vládou nově připravovaný stavební zákon. Jeho příprava se velmi zdržela, zákon začal teprve v tomto měsíci projednávat Parlament a s jeho účinností se počítá až k 1. 7. 2023. Výstavbu tak v roce 2021 snad urychlí alespoň novela č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (zákon č. 403/2020 Sb.). Cílem novely je zefektivnit přípravu a povolovací procesy klíčových liniových staveb.

Novela zákoníku práce

Už v letošním roce nabyla účinnosti některá ustanovení významné novely zákoníku práce, která byla letos konečně přijata po několika letech přípravy. Novela zavádí například jiný výpočet dovolené, sdílení pracovního místa, jasnější pravidla pro přechod práv a povinností v pracovně právních vztazích. Některá pravidla (například právě nový výpočet dovolené), nabude účinnosti až od roku 2021. Ohledně novely viz článek OTE, ohledně výpočtu dovolené viz článek ASU.