Našim klientům nabízíme široké spektrum právních služeb z oblasti veřejného i soukromého práva. Poskytujeme ve všech hlavních oblastech práva zejména právní konzultace, doporučení, a také zajišťujeme zpracování smluv, soudních podání či dalších právních dokumentů. Právní advokáti naší advokátní kanceláře také zastupují klienty v soudních a rozhodčích řízeních i před dalšími orgány státní správy Řadě klientů zajišťujeme komplexní právní poradenství a podporu při každodenních podnikatelských aktivitách, a to za zvýhodněných cenových podmínek v podobě měsíčních paušálních plateb.

Trestní právo

Trestní právo
Zastupování obviněného v průběhu celého trestního řízení, zejména v případech hospodářské kriminality
Zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení

Občanské právo

Občanské právo
Ochrana osobnosti
Zastupování ve spotřebitelských sporech
Příprava a revize smluv
Vymáhání pohledávek
Náhrada škody

Obchodní právo

Obchodní právo
Zakládání obchodních společností a družstev
Příprava a revize smluv v českém i anglickém jazyce
Zastupování v rejstříkových věcech
Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
Náhrada škody
Likvidace společností

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení
Náhrada škody a nemajetková újma
Zastupování lékaře i pacienta v trestních i občanskoprávních sporech
Zastupování před všemi soudními instancemi v České republice

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo
Zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
Mimosoudní řešení sporů (mediace, konciliace, arbitráž)