CURRICULUM VITAE

Jméno a příjmení: Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
Místo narození: Hradec Králové
E-mail: hana.mohelska@uhk.cz

Vzdělání

09/2002 – 03/2007 Univerzita Hradec Králové, fakulta informatiky a managementu, doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika – kód P 6209, obor Informační a znalostní management, zakončený 23. 3. 2007 udělením titulu Ph.D.
09/1979 – 06/1984 ČVUT Praha, fakulta strojní, katedra Ekonomie řízení výroby

Další vzdělání

2010 Absolvování projektu KONSTRUKTIVISMUS V PRAXI VYSOKÝCH ŠKOL (projekt podpořený ESF, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0261)
2003 – 2004 Univerzita Palackého v Olomouci, kurz zakončený zkouškou a certifikátem o absolvování programu celoživotního vzdělávání z disciplín Distanční vzdělávání, tutor distančního vzdělávání, studijní texty v distančním vzdělávání, E – learning v distančním vzdělávání a akreditace v distančním vzdělávání.
1993 – 2001 Dieter Strametz&Partner Praha s.r.o. Human Resources Management

Tréninky TAFF – pravidelné tréninky pro použití znalostí a schopností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Hypotéční a úvěrová školení (v HYPO-BANK CZ a.s. v Praze a v HYPO-BANK Dresden). Odborná školení na fin.analýzu firemního účetnictví, devizový trh, obchody s cennými papíry, investiční a majetkové poradenství, vedené pracovníky Bankovního institutu v Praze

Praxe

2008 - dosud vedoucí katedry managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
2002 - 2007 odborná asistentka katedry ekonomie a managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
1998 - 2001 vedoucí manažer pro privátní klienty HypoVereinsbank CZ a.s.
1993 - 1998   ředitelka pobočky dceřinné společnosti. zahraniční banky HYPO BANK CZ a.s.
1984 - 1992 obchodní referent ČSAD s. p., podnikové ředitelství

Studijní pobyty

2008 Zahraniční pobyt v rámci programu ERASMUS na University of Westminster, London
2007 Jazyková škola York, The English Language Centre
2006 Zahraniční pobyt v rámci programu SOKRATES na Hogeschool van Amsterdam, HES Hogeschool voor Economische Studies

Výuka

Manažerské metody (přednášky a cvičení), garant předmětu
Řízení lidských zdrojů (přednášky a cvičení), garant předmětu

Účast na řešení grantů

2009 – 2011 Projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 402/09/0662 Rozhodovací procesy v autonomních systémech.
2008 – 2011 Projekt WD-48-07-1 Management pro řešení regionálních disparit v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů, financovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
2008 - 2010 Projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) IČ 402/08/1046 Modely firem s mobilně orientovanou architekturou v rámci projektu.
2008 – 2010 Projekt Vědecké grantové agentury Slovenska (VEGA) 1/0465/08 Decentralizácia a efektívnosť verejnej  správy v podmienkach regiónov EÚ.
2007 - 2009 Projekt WB-10-05 Zvýšení kvality managementu obcí do 5 tisíc obyvatel II v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů, financovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
2007 – 2008 Projekt Rozvoj e-learningových kompetencí akademických pracovníků (REKAP - zadavatel Evropský sociální fond v ČR).
2004 - 2007 Projekt WB-01-04 Zvýšení kvality managementu obcí do 5 tisíc obyvatel I v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů, financovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
2004 – 2008 Projekt Modulární kurz školského managementu v rámci dílčího programu PRK Královéhradeckého kraje.
2005 – 2007 Projekt Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR (RIUS - zadavatel Evropský sociální fond v ČR).

Odborné publikace

MOHELSKÁ, H. Řízení lidských zdrojů. 1 vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7041-659-4.
KELEMEN, J et al. Knowledge in Context. Few Faces of the Knowledge Society. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o. a Wolters Kluwer Business, 2010. 319 s. ISBN 978-80-8078-339-6
KALA, T., LACINA, K., MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M., DITTRICHOVÁ, J., HLAVSOVÁ, J., PEICHLOVÁ, N. Zvýšení kvality managementu obcí do pěti tisíc obyvatel I, Dílčí zpráva č. 1 o řešení etapy projektu MMR ČR WB-01-04 "Přehled literárních a dalších údajů o rozvoji a fungování místních a regionálních správ". 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. 70 s.
KALA, T., LACINA, K., ŠRÁMKOVÁ, H., DITTRICHOVÁ, J., MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M., HÁLEK, V., PEICHLOVÁ, N. Zvýšení kvality managementu obcí do pěti tisíc obyvatel II, Dílčí zpráva  o řešení etapy projektu MMR ČR WB-10-05 "Přehled literárních a dalších údajů a návrh struktury modulů projektu e-learningového distančního kurzu pro managery obecních úřadů. 2006.“ 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 70 s.
KALA, T., LACINA, K., BACHMANN, P., MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M., DITTRICHOVÁ, J. Management malé obce. Výsledky šetření spokojenosti s místním společenstvím obyvatel malých obcí východočeského regionu. Dílčí zpráva č. 2 o řešení etapy projektu MMR ČR WB-01-04 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 70 s. ISBN 978-80-7041-933-5.
KALA, T., LACINA, K., BACHMANN, P., MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M., DITTRICHOVÁ, J., JAŠÍKOVÁ, V. Management malé obce. Rozvoj a fungování místních a regionálních správ a samospráv v SRN, Nizozemí a Rakousku. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 55 s. ISBN 978-80-7041-981-6.
SLABÝ, A., KOZEL, T., MOHELSKÁ, H. Mobilita v podnikovém prostředí. 1. vyd. v řadě recenzovaných monografií Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-094-8-1035

Články v odborných časopisech a sbornících

MOHELSKÁ, H., KOZEL, T. Modely firem s mobilně orientovanou architekturou. E+M Ekonomie a Management, 2010, roč. 13, č. 4, s. 135 – 142. ISSN 1212-3609
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Výukové kurzy managementu a příprava on-line verze. Technológia vzdělávania. 2004, roč.12, č. 8, s. 12 - 14. ISSN-ISBN: 1335-003-X.
MOHELSKÁ, H., POULOVÁ, P., ŠAFRÁNKOVÁ, H. Aspekty interuniverzitní výuky z pohledu prvních zkušeností. Technológia vzdělávania. 2006, roč.14, č. 4, s. 8 – 10. ISSN-ISBN: 1335-003-X.
MOHELSKÁ, H. Rozvoj kariéry. E + M Ekonomie a Management, 2004, roč. 7, č. 3, s. 39-42. ISSN 1212-3609
MOHELSKÁ, H. Jak vybrat vhodné zaměstnance. E + M  Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci, 2005, roč. 8, č. 1, s. 75-78. ISSN - ISBN 1212-3609.
MOHELSKÁ,  H. Týmová práce a jak ji pěstovat. I. část. Human Resources Management, Economia, 2006, č. 10, s. 8 – 9. ISSN 1214-9780
MOHELSKÁ, H. Týmová práce a jak ji pěstovat. II. část. Human Resources Management, Economia, 2006, č. 11, s. 7 – 8. ISSN 1214-9780
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Porovnání výsledků analýz managementu regionálních a místních správ královéhradeckého a pardubického regionu. E + M Ekonomie a Management. 2006, roč. 9, č. 3, s. 23-27. ISSN - ISBN 1212-3609
MOHELSKÁ, H. Motivace studentů ve Velké Británii a České republice pro studium na vysoké škole. Human Resources Management, Economia, roč. 2008, č. 13, s. 2-2. 1803-3903.
MOHELSKÁ, H. Inovace metod vedení lidí v podnikové praxi. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Systémové řízení. Brno: VUT, 2002, s. 72 – 76. ISBN 80-210-2831-9
MOHELSKÁ, H. Trendy řízení lidských zdrojů v bankovnictví. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita, 2003, s. 62 – 66. ISBN 80–7041–845–1
MOHELSKÁ, H. Příčiny neúspěchu malých a středních podniků. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita, 2004, s. 96 – 100. ISBN 80–7041–978–4
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M.: Vliv internetového obchodu na budoucí vývoj logistiky. In Sborník z  2. mezinárodní vědecké konference Liberecké ekonomické fórum. Liberec: TUL, 2004, s. 73 – 77. ISBN  80-7883-698-9
MOHELSKÁ, H. Plánování znalostní strategie. In Sborník z  mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí. Brno: VUT, 2004, s. 112 – 116. ISBN 80-7302-075-0
MOHELSKÁ, H. Aktuální problémy veřejných financí. In Sborník z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s. 158-160. ISBN 80-7041-978-4.
MOHELSKÁ, H. Causes of failures of enterprise of small and intermediate companies. In Małe i średnie przedsieborstwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Katovice : Agencja artystyczna PARA, 2005, s. 185-189. ISBN 83-88402-75-7.
MOHELSKÁ, H. Controllingový informační systém. In Finance a účetniství ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. Fakulta managementu a ekonomie. Ústav financí a účetnictví, 2005, s. 131. ISBN 80-7318-288-2.
MOHELSKÁ, H. Využívání e-business v oblasti finančních služeb. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 6-9. ISBN 978-80-553-0084-9.
MOHELSKÁ, H., RŮŽIČKOVÁ, M. Konta pracovní doby jako nástroj regulace sezónní nezaměstnanosti. In Sborník z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje regionů a států : vědecká konference : sborník abstraktů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 95-95. ISBN 978-80-7041-202-2.
MOHELSKÁ, H. HR management Selection of new employees. In Sborník z mezinárodní konference Strategy, business and management : proceedings of the 2008 seminar. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 74-77. ISBN 978-80-7041-059-2.
MOHELSKÁ, H. Posouzení efektivnosti zavedení E-learningu ve firmě. In eLearning 2008: sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 238-241. ISBN 978-80-7041-143-8.
JANEČEK, V., MOHELSKÁ, H. K problematice effektivnosti využívání majetku obcí. In Sborník z mezinárodní konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 36-37. ISBN 978-80-8083-836-2.
KOZEL, T., SLABÝ, A., MOHELSKÁ, H. Mobile Services and Architectures. In Recent advances in electrical engineering : proceedings of the 13th WSEAS international conference on Communications. Athens : World scientific and engineering academy and society, 2009, s. 136-141. ISBN 978-960-474-098-7.
MOHELSKÁ, H. Strategický význam mobilních prostředků ICT pro zvýšení konkurenční schopnosti firmy. In Sborník z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 13. ISBN 978-80-7318-798-9.
MOHELSKÁ, H. Value of ict mobile means in an increase of company competitiveness. In Applied economics, business and development : proceedings of the world multiconference. Athens : World scientific and engineering academy and society, 2009, s. 137-140. ISBN 978-960-474-091-8.
MOHELSKÁ, H., HEDVIČÁKOVÁ, M. The Influence of Macroeconomic Entities on City and Village Budgets. In Liberec economic forum 2009 : proceedings of the 9th international conference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 234-243. ISBN 978-80-7372-523-5.
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Management obcí Královéhradeckého kraje I. In Sborník z mezinárodní konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 1-11. ISBN 978-80-8083-837-9.
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Management obcí Královéhradeckého kraje I. In Sborník z mezinárodní konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 1.
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Management obcí Královéhradeckého kraje II. In Sborník z mezinárodní konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 1.
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Management obcí Královéhradeckého kraje II. In Sborník z mezinárodní konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-8083-837-9.
MOHELSKÁ, H., TUČNÍK, P.  Multicriterial decision-making can drive strategy. In Sborník z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2009: ekonomický rozvoj a management regionů: sborník příspěvků 2. Hradec Králové  Gaudeamus, 2009, s. 80-83. ISBN 978-80-7041-227-5.
BUREŠ, V., ČECH, P., MOHELSKÁ, H. Možnosti znalostních technologií pro podporu rozvoje cestovního ruchu obcí a regionů. In Sborník z mezinárodní konference ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě 2009. Praha : Triada, 2009, s. 74-77. ISBN 978-80-254-3941-8.
MOHELSKÁ, H. Mobile technologies and their use in a company. In Applied economics, business and development : proceedings of the world multiconference. Kantaoui, Sousse: World scientific and engineering academy and society, 2010, s. 141 – 146. ISBN 978-960-474-184-7
MOHELSKÁ, H., TOMASKOVA, H. The use of mobile application in the business environment in the czech republic. In Applied economics, business and development (AEBD) : proceedings of the world multiconference. Kantaoui, Sousse: World scientific and engineering academy and society, 2010, s. 175 – 180. ISBN 978-960-474-184-7
MOHELSKÁ, H. The use of mobile ICT devices in small and medium-sized companies in the Czech Republic. In Communication and management in technological innovation and academic globalization. Athens : World scientific and engineering academy and society, 2010, s. 113-116. ISBN 978-960-474-254-7.
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Manažerské procesy v řízení obcí královéhradeckého kraje II. In Hradecké ekonomické dny 2010 : ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010. I. díl. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 293-297. ISBN 978-80-7435-040-5
MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M. Manažerské procesy v řízení obcí královéhradeckého kraje I. In Hradecké ekonomické dny 2010 : ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010. I. díl. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 287-292. ISBN 978-80-7435-040-5.