Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Richter1
 


Biografické informace a průběh vzdělání

Datum a místo narození: l. ledna l94O, Lubojaty, okr. Nový Jičín

Ukončené středoškolské vzdělání:

typ školy, místo, rok ukončení: Jedenáctiletá SŠ Bílovec, l957

Ukončené vysokoškolské vzdělání:

druh školy, místo, rok ukončení: Filozofická fakulta

Univerzity Palackého Olomouc, l961, (ruský jazyk – dějepis)

FF MU Brno, l975 (rozš. studium německý jazyk)

Postgraduální studium:

druh, místo, rok ukončení: externí aspirantura FF UP Olomouc

(ukončena na FF UK v Praze v r. 1987)

Dosažené akademické, vědecké a vědecko-pedagogické tituly:

titul, obor, pracoviště, rok udělení:

PhDr., ruská literatura, FF UP Olomouc, l969

CSc., vědy o umění, FF UP Olomouc - FF UK Praha, l987

Doc., ruská literatura, FF UP Olomouc, 1989

tzv. ”dodatečné habilitační řízení” 10. 2. 1999, FF UP v Olomouci

jmenovací řízení profesorem v oboru ”dějiny ruské literatury” (FF UP v Olomouci) – jmenován Prezidentem ČR ke dni 17. 5. 2000

 

Informace o zaměstnání

SPŠS v Rychnově n. Kn.

středoškolský profesor, 1963-1980

Katedra slavistiky PdF UHK

odb. asistent KRJL, 1980-1989

docent KRJL, 1989-2000

profesor pro obor dějiny ruské literatury, 2000 - dosud

 

PdF UHK

proděkan pro zahraniční styky a rekvalifikaci samostatné PdF v Hradci Králové, 1990

děkan samostatné PdF v Hradci Králové, 1991-1992

rektor VŠP v Hradci Králové, 1992-1995

děkan PdF VŠP v Hradci Králové, 1996-1999

vedoucí Katedry slavistiky PdF UHK, 2001 - 2004

 

Kontaktní informace

Katedra slavistiky PdF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 493331360, e-mail: oldrich.richterek@uhk.cz

Privat: Na Trávníku 1234, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494532027, 723523084, e-mail: orichterek@gmail.com

 

Odborné zájmy a orientace

Ruská literatura konce l9. století, A. P. Čechov

Otázky uměleckého překladu

Literární komparatistika

Dialog kultur

 

Členství ve významných institucích a organizacích

 

člen vědecké rady UHK v Hradci Králové

člen vědecké rady PdF UHK v Hradci Králové

člen vědecké rady PdF UP v Olomouci

člen Rady Koordinačního centra translatologických studií při Ústavu translatologie FF UK v Praze

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Ruská literatura při FF UK v Praze

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Slovanská literatura při Ústavu slavistiky FF MU v Brně

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Ruská literatura při Ústavu slavistiky FF MU v Brně

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Teorie areálových studií při Ústavu slavistiky FF MU v Brně

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Literární komparatistika při Ústavu slavistiky FF MU v Brně

člen oborové rady doktorandského studia v oboru Ruská literatura při Katedře slavistiky FF UP v Olomouci

člen redakční rady mezinárodního časopisu НОВАЯ РУСИСТИКА (redakce na FF MU v Brně)

člen redakční rady mezinárodního časopisu OPERA SLAVICA (redakce na FF MU v Brně)

člen redakční rady mezinárodního časopisu SLAVICA LITTERARIA (redakce na FF MU v Brně)

člen poradního sboru při redakci časopisu SVĚT LITERATURY (vydává FF UK v Praze)

člen recenzního výboru časopisu LINGUA VIVA (vydavatel: JČU České Budějovice)

člen předsednictva Literárněvědné společnosti při Radě vědeckých společností AV ČR

člen výboru České asociace slavistů

člen Ústřední rady České asociace rusistů

člen Obce překladatelů

člen Společnosti Franka Wollmana (FF MU Brno)

člen společnosti Ars comparationis (FF MU Brno)

člen správní rady Nadace profesora Grala - LF UK v Hradci Králové

 

 

Publikační činnost:

(Stav ke dni 17. 3. 2011)

 

Dosud jsem publikoval ve sbornících FF UK v Praze, FF MU v Brně, FF UP v Olomouci, PdF UHK (dříve VŠP) v Hradci Králové, ve sbornících WSP v Zielonej Góre a v Opole (Polsko), FF UK v Bratislavě, FF UKF v Nitře a PdF PU v Prešově (Slovenská republika), Univerzity v Osnabrücku, Univerzity v Giessenu a Univerzity v Greifswaldu (SRN), Univerzity v Pécsi (Maďarsko), MGU a RAN v Moskvě, Univerzity v Sankt Peterburgu (Ruská federace), Univerzity ve Lvově (Ukrajina) aj. Kromě toho v časopisech Čs. rusistika, Ruský jazyk, Cizí jazyky, Slavia, Slavica Slovaca, Rossica Olomucensia, Rossica, Germanoslavica, Opera Slavica, Svět literatury, Literární měsíčník, Kmen, Literární noviny, Kritikon Litterarum, Kultúrný život, RAK (Revue aktuálnej kultúry), Новая русистика, Чеяовский вестник, Русский язык за рубежом, Меценат и мир aj.

Celkem jsem publikoval: 2 monografie a 2 učebnice, byl jsem spoluautorem 7 kolektivních knižních publikací, 136 odborných studií a statí, 90 odborných recenzí a zpráv. K danému datu eviduji 97 citací a odkazů (včetně 10 recenzí) na své práce (pro ilustraci uvádím recenze explicitně pouze u knižně vydaných monografií a učebnice). Současně jsem redigoval (případně se edičně podílel na přípravě) 9 odborných sborníků.

 

Nejdůležitější publikace (výběr):

 

Monografie:

Umělecký styl prózy A.P. Čechova v interpretaci českých překladatelů. Rozpravy PdF v Hradci Králové. Hradec Králové, PdF 1987.

Recenze:

MLSOVÁ. N.: O uměleckém stylu A. P. Čechova. Pochodeň, 8. 6. 1988, s. 4.

KOSTŘICA, V.: Česká monografie o A. P. Čechovovi. Ruský jazyk 1988-89, č. 6. s. 281-282.

SEKERA, J.: Sto let Čechova v Čechách. Tvorba 1988, č. 32, s. 12.

ĎURIŠIN, D.: Prekladatelské konkretizacie a ich subjektívna a objektívna podmienenosť. Slavica Slovaca 24(1989), č. 4, s. 359-361.

Citace a odkazy:

KOSTŘICA, V.: Ruská klasická literatura v českém kulturním prostředí. Opera Slavica III(1993), č. 3,

s. 11.

BENÝŠKOVÁ, J., VÍCH, F.: Literární Hradec Králové. Hradec Králové 1994, s. 128.

ČENKOVÁ, I., HRDLIČKA, M.: Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení. Praha,

JTP 1995, s. 80.

KŠICOVÁ, D.: Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Brno, MU 1997, s. 90-91.

POSPÍŠIL, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Libri, Praha 2001, s. 675.

POSPÍŠIL, I.: Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní

souvislosti. Od počátků k výhledu do současnosti. Nadace Universitas, Brno 2005, s. 198.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura (1890-2000). UK v Praze, Karolinum 2007, s. 746.

KŠICOVÁ, D.: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. MU Brno, 2007, s. 447.

 

Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům. PdF VŠP, nakl. Ma-Fy, Gaudeamus, Hradec Králové 1999.

Recenze:

POSLEDNÍ, P.: Otevírání diskuse. Češtinář 1999/2000, č. 3, s. 112-114.

DOHNAL, J.: Translatologická srovnání. In: Sborník prací FF Brněnské univerzity. Studia Minora

Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, X 3. 2000. Brno, MU 2000, s. 122-123.

KSENICZ, A.: Recenze In: SLAVIA ORIENTALIS, tom XLIX, NR 2, 2000, s. 299-301.

БЕЛИЧЕВА, И.: О. Рихтерек. Диалог культур в художественном переводе. Славяноведение, РАН,

Москва 2001, ą 1, с- 112-113.

MĚŠŤAN, A.: Oldřich Richterek. Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-ruským

kulturním vztahům. SLAVIA 69(2000), č. 4, s. 474-475.

Citace a odkazy:

HRALA, M.: Poznámka k překladům ze současné ruské literatury. Opera Slavica, (XI) 2001, č. 3, s. 42

POSPÍŠIL, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Libri, Praha 2001, s. 675.

МАТХАУЗЕР, З., ПОСПИШИЛ, И.: Замечания к чешской литературпведческой русистике 1994-

1999 г. Русский Язык, литература и культура на рубеже веков. IX конгресс МАПРЯЛ, Братислава,

1999. Доклады чешской делегации, часть 1, с. 19.

KUSÁ, M.: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 2005,

s. 95-97 (cituje dvakrát).

МИЛЮТИНА, Т.: Национально ориентированный текст (чешский перевод повестей Валентина Распутина). Opole, Wydawnictwo Unywersitetu Opolskiego, 2006, s. 147.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura (1890-2000). UK v Praze, Karolinum 2007, s. 746.

KŠICOVÁ, D.: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. MU Brno, 2007, s. 447.

VALCEROVÁ, A.: Rytmické inovácieprekladoch poezie A. Achmatovovej do slovenčiny. In: Ruská poezie 20. století, recepční, genologické a strukturálně analytické pohledy. Sborník studií. Praha : Slovanský ústav AV ČR,

v. v. i, 2007, s. 32.

 

Spoluautorství knižní publikace:

 

Zahrádka, Miroslav a kol. Slovník rusko-českých literárních vztahů. (Spoluautor) Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008, 318 s. (ISBN 978-80-7405-005-3)

Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. (Spoluautor) Praha : FF UK. 2008, 189 s. (Má kapitola: K vývojovým proměnám českého překladu ruské literatury po roce 1945. S.

74-81. (ISBN 978-80-7308-247-5)

Na okraj českých překladů epistolárních motivů Puškinova románu Evžen Oněgin. Kapitola in: Kusá Mária a kol. senzitivite literárnej vědy. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 30-36. (ISBN   978-80-223-2841-8)

Kontexty literární vědy II. Kolektivní monografie. Literárněvědná společnost, o.s., při RVS AV ČR. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009, 184 s. Autor Úvodu Hledání kontextu literární vědy, a redakce svazku. (ISBN 978-80-7405-066-4)

Igor Inov – překladatel a propagátor české literatury v Rusku. Kapitola v kolektivní monografii Areálová slavistika a dnešní svět.  Brno: Česká asociace slavistů, nakl. TRIBUN EU, 2010, s. 21-31. Celkem 454 s. (ISBN 978-80-7399-987-2)

К вопросу о романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина в чешских переводах. Kapitola v knize: Kol. autorů. Ruská kultura a umění – antologie. Příručka 2, texty a CD (elektronická příloha). Brno : MU, 2010, 10 stran – celkový rozsah přílohy 400 s. (ISBN 978-80-210-5343-4)

К вопросу о чешских переводах и восприятии произведений Ф. М. Достоевского. Kapitola v kolektivní monografii: Pechal, Zdeněk a kol. (2011) Двойственность у Достоевского. Rossica Olomucensia L. Ediční řada – Monografie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. s. 83 – 93. (ISBN 978-80-244-3022-5)

К чешскому восприятию русской поэзии. Kapitola v odborné knize: Dohnal, Josef, Zelenka Miloš. (2012) Dialogy o slovanských literaturách. Tradice a perspektivy. Brno : Masarykova Univerzita, s. 169-176. ISBN 978-80-210-5850-7

 

 

 

Učebnice:

Úvod do studia ruské literatury. Hradec Králové, UHK, Gaudeamus 2001.

Recenze:

POSPÍŠIL, I.: Třikrát z nových rusistických publikací. Tvar 2001, č. 18, s. 23.

Citace a odkazy:

POSPÍŠIL, I.: Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní

souvislosti. Od počátků k výhledu do současnosti. Nadace Universitas, Brno 2005, s. 198.

Úvod do studia ruské literatury. Druhé vydání, doplněné a přepracované. Hradec Králové : Gaudemaus 2011, 182 s. ISBN 978-80-7435-106-8.

 

Ediční činnost:

Dialog kultur I. Sborník příspěvků z odborného semináře. (Editor) PdF UHK, Oftis, s.r.o., Ústí n.Orl. 2002, s. 6-12. (ISBN 80-86042-53-7)

Dialog kultur II. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. (Editor) Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o. Ústí n. Orl. 2003, 248 s. (ISBN 80-86042-77-4)

Русское слово в мировой культуре.  Х Конгресс МАПРЯЛ, Cанкт-Петербург 2003. ЧАР, Прага-Оломоуц 2003. Vyd. Repronis Ostrava 2003, 115 s. (Editor - spolu s A. Brandnerem a E. Vysloužilovou.) (ISBN 80-7329-041-3)

Игорь Инов: Поэтическая Чехия Бориса Пастернака. Ústav slovansko-germánských studií při UJEP Ústí n.L. a Katedra slavistiky PdF UHK. (Editor - spolu se C. Kučerou, současně spoluautor částí: Вступительное слово, s. 5-7 a Игорь Инов (краткая справка об авторе), s. 30-32). Ústí n.L. - Hradec Králové 2003. Vydalo nakl. OFTIS Ústí n. Orl. 2003, 32 s. (ISBN 80-7044-470-3; ISBN 80-86042-81-2)

Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. (Editor) Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o. Ústí n. Orl. 2005, 255 s. (ISBN 80-86845-15-X)

Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. (Editor) Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2007, 336 s. (ISBN 978-80-86845-73-9)

Современная чешская русистика. Сборник чешской делегации к ХI Конгрессу МАПРЯЛ. Варна, Боплгария, 17-23 сентября 2007 г. (Editor) ČAR, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2007, 156 s. (ISBN 978-80-8645-76-0)

Kontexty literární vědy I. (Editor). Literárněvědná společnost, o.s., nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2008, 144 s. (ISBN 978-80-7405-031-2)

Dialog kultur V. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. (Editor, spolu s M. Půžou.) Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2009, 678 s. ( ISBN: 978-80-7405-045-9) (Elektronická kniha)

 

Studie a stati:

Ke gogolovské tradici v díle A.P. Čechova. In: Gogol a naše doba. Olomouc, UP 1984, s. 38-44.

K některým tendencím v teorii uměleckého překladu. Slavica Slovaca (XX) 1985, č. 4, s. 329-334.

K překladatelským interpretacím Čechovova Černého mnicha. Čs. rusistika 1986, č. 1, s. 17-21.

K charakteru a funkci čechovovského detailu v překladovém aspektu. In: Slavica Olomucensia VI. AUPO, Facultas Philosophica, Philologica 56 - 1987. Praha, SPN 1987, s. 75-81.

České překladatelské varianty Čechovovy povídky Step. In: AUC, Philologica 2, Slavica Pragensia XXXI. Lidský talent. Tvorba A. P. Čechova a její působení u nás. Praha, UK 1989, s. 149-156.

K překladatelské interpretaci Čechovova humoru. Čs. rusistika 1989, č. 5, s. 265-270.

K překladatelské interpretaci postavy Lopachina z Čechovova Višňového sadu. In:AUPO, Facultas Philosophica, Philologica 61 - 1990, Slavica VII. Praha, SPN 1991,s. 161- 166.

Некоторые черты психологизма русской литературы с точки зрения художественного перевода. In: Problemy psychologizmu w literaturach wschodnioslowianskich. Zielona Góra, WSP 1991, s. 211 - 216.

К проблематике чешского перевода малых прозаических жанров А. П. Чехова. In: Litteraria Humanitatis. Genologické studie I. Brno, FF MU 1991, s. 188 - 194.

Motiv cesty v kontextu Čechovova dramatu Višňový sad. Opera Slavica 1991, č. 1, s. 50 - 54.

Jan Neruda a A. P. Čechov. In: Jan Neruda 1991. (Studie, referáty, diskusní příspěvky). Praha, PdF UK 1992, s. 138 - 142.

Художественный мир чеховских драм в чешском переводе. In: Swiat przedstawiony w dzielach pisarzy wschodniej slowianszczyzny. Zielona Góra, WSP 1994, s. 329 - 336.

Анна Ахматова и чешская культура. Opera Slavica 1995, č. 1, s. 13 - 18.

Zur Frage der sogenannten Generationsübersetzung von Tschechows Dramen. Svět literatury 12, 1996, s. 97-105.

О чешском восприятии творчества А. П. Чехова. In: Slowjanskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra, WSP 1996, s. 115-125.

ПоэмаАнна Снегина” в современной интерпретации чешских переводов. In: Slavica Quinqueecclesiensia II. Janus Paannonius Tudományegytem Pécs, 1996, s. 429-437.

К современной переводческой интерпретацииЧерного человекаСергея Есенина. In: Ruský jazyk a literatúra na Slovensku po roku 1918. Prešov, Prešovská univerzita 1997, s. 192-198.

K otázce dobové normy a zastarávání překladu. In: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného. Vysoké Mýto, Okresní muzeum 1997, s. 310-320.

Die tschechischen Übersetzungsinterpretationen des Gedichtes ”Requiem” von A. Achmatowa. In: AUC Philologica, Translatologica Pragensia VI, Praha, nakladatelství UK ”Karolinum” 1995, S. 145-151.

Переводы поэзии Анны Ахматовой в контексте диалога русской и чешской культур. In: Slowianszczyzna Wschodnia: twórczosc artystyczna a doswiadczenia zbiorowe. Zielona Góra, WSP 1998, s. 93-98.

К норме эпохи в современных чешских переводах русской литературы. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9. 1998. Praha, SÚ AV ČR, Euroslavica 1998, s. 221-226.

K ”ruské otázce” v české kultuře a společnosti. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti. Kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Emauzy - klášter Na Slovanech, Praha, 29. 5. 1998. Praha, vyd. ČKR SPNV a Ministerstvo zahr. věcí ČR 1998, s. 26-33.

K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová. Opera Slavica. Slavistické rozhledy IX(1999), č. 1, s. 28-37.

Kriegserlebnis und Legendenbildung in Jessenins Gedicht Anna Snegina. War Experience and Legends Created thereof in Jesenin's Poem »Anna Snegina«. In: Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des »moderner« Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film. The Experience of War and the Creation of Myths. The image of »modern« war in literature, theatre, photography, and film. Band I. Osnabrück, Universtätsverlag Rasch, 1999, S. 413-422.

Образ Евгения и Татьяны в новых чешских переводахЕвгения Онегина” А. С. Пушкина. In: A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. Litteraria Humanitatis VII. Brno, MU 2000, s. 289-295.

К вопросу о чешско-русском межкультурном общении конца ХХ века. Русский язык за рубежом, 2000, № 1, с. 88-92.

K hledání ”nového člověka” v ruské literatuře 20. století. In: ”Umělý člověk” dvacátého století. Hradec Králové, Gaudeamus 2000, s. 91-97.

Zdeněk Mathauser a český pohled na moderní ruskou poezii. In: Vztahy české a ruské literární avantgardy. Sborník z kolokvia, Klementinum 15. 6. 2000. Praha ČKR SPNV a Min. zahraničí ČR 2000, s. 46-50.

K moderním českým překladům Puškinova Evžena Oněgina. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii. 69(2000), č. 3, s. 353-360.

Zum tschechisch-russischen Kulturdialog im Kontext der Jahrhundertwende. In: Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 70. Geburtstag. Germanoslavica. Zeitschrift für germanoslawische Studien. Praha, SÚ AV ČR, VII(XII) 2000, Nr. 1, s. 209-214.

К вопросу о переводимостиПоэмы без герояАнны Ахматовой. В сб.: Университетское переводоведение. Выпуск 2. Вторые Федоровские чтения. Санкт-Петербург, СПГУ, 2001, с. 290-296.

K překladovému transferu metafory v poezii Anny Achmatovové. In: Acta Universitatis Purkynianae 70, Slavogermanica X. Sborník k sedmdesátinám Doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc. Ústí n. Labem, UJEP 2001, s. 46-53.

Чешское восприятие русской литературы в конце ХХ века. II Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной научной конференции 12-14 сентября 2000 г. СПбГУ, Санкт-Петербург, 2001, с. 6-7.

Die kűnstlerische Űbersetzung im Kontext des gegenwärtigen russisch-tschechischen Kulturdialogs. In: Slavica litteraria. Festschrift fűr Gerhard Giesemann zur 65. Geburtstag. Opera Slavica, Neue Folge 43. Herausgegeben von Ulrike Jekutsch und Ulrich Steltner. Herrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002, S. 395-403.

K současným otázkám dialogu ruské a české kultury. In: TGM, Rusko a Evropa. Dílo – vize – přítomnost. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2002, s. 122-131.

Метафора О. Мандельштама в компаративистском аспекте чешского перевода. In: Litteraria Humanitas XII. Moderna - avantgarda – postmoderna. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003, s. 191-199.

К проблематике чешского перевода метафоры в поэзии Марины Цветаевой. Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня. Х конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 29. 6.-5.7. 2003 г. Санкт-Петербург, 2003, с. 658-663.

К вопросу о метафоре в контексте русско-чешского художественного перевода. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Academia, Praha 2003, s. 289-298.

Воплощение времени и пространства в чешском переводеПоэмы без героя” А. Ахматовой. In: Іноземна філологія. Українский науковий збірник. Випуск 114. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2003, с. 177-184.

K překladu metafory v poezii Sergeje Jesenina. In: Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové. Příspěvky ze sympozia věnované staré ruské literatuře, ruské literatuře 19. století a teorii překladu. Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, Praha 2004, s. 129-136.

K obrazu Petrohradu v Poémě bez hrdiny Anny Achmatovové. Svět literatury 2004, č. 28-30, s. 221-228.

Český překlad ruské poezie v posledním půlstoletí. In: Český překlad 1945-2003. Ústav translatologie FF UK, Praha 2005, s. 67-74.

Některé otázky dialogu kultur ve vztahu k současné literární recepci a interpretaci. In: Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o. Ústí n. Orl. 2005, s 9-15.

К современному чешскому восприятию художественного наследия А. П. Чехова. In: Čechov medzi nami. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 2005, s. 169-180.

Nad moderními českými překlady Taťánina dopisu v Puškinově románu Evžen Oněgin. In: AUC, Philologica I, Translatologica Pragensia VII. Karolinum, Praha 2002, s. 85-92.

K dialogu kultur na prahu třetího tisíciletí. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae. FF OU, Ostrava 2005, s. 97-101.

K otázce současné interpretace Čechovova uměleckého odkazu (povídka Černý mnich). In: Jak čteme ruské klasiky. Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, Praha 2005, s. 118-128.

Чеховский юбилей в Чехии. В сб.: Чеховский вестник 16. Российская Академия наук и МГУ в Москве, изд. “Скорпион”, Москва 2005, с. 96-98.

A. P. Čechov v kontextu moderních českých překladů ruské literatury. In: Český překlad II (1945-2004). Ústav translatologie FF UK, Praha 2005, s. 98-105.

Poznámky k diskusi o literární komparatistice. Svět literatury 2006, č. 34, s. 87-90. (ISSN 0862-8440)

Setkávání s druhou kulturou v českých překladech ruské literatury. In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s. 16-23. (ISBN 80-7041-692-0)

К вопросу о переводе чеховской метафоры. In: Rossica Olomucensia XLIV (za rok 2005), 2. část. FF UP, Olomouc 2006, s. 469-477. (ISBN 80-244-1313-2)

Ruská literatura v česko-ruském mezikulturním dialogu dnes. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Katedra slavistiky PdF UHK, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2007, s. 29-34. (ISBN 978-80-86845-73-9)

К чешской литературоведческой русистике и транслатологии 2004-2007 гг.  Spoluautoři: Ivo Pospíšil a Zdeněk Pechal. In: Richterek, O. (editor): Современная чешская русистика. Сборник чешской делегации к ХI Конгрессу МАПРЯЛ. Варна, Боплгария, 17-23 сентября 2007 г. ČAR, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2007, s. 99-107. (ISBN 978-80-8645-76-0)

Поэтика стихотворений Н. Гумилева в чешском переводе. In: Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. FF MU, Brno 2006, s.151-162. (ISBN 80-210-4179-X)

K otázce české kultury v současném dialogu kultur. In: Systémové pojetí kultury. Sborník XXXIX. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2007 (editor: M. Vítek). FHS UHK, Gaudeamus, Hradec Králové 2007, s. 97-104. (ISBN 978-80-7041-213-8)

‘Ztráty a nálezy’ v českých překladech ruské poezie 20. století. In: Ruská poezie 20. století, recepční, genologické a strukturálně analytické pohledy. Sborník studií. Praha : Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2007, s. 11-22. (ISBN 80-86420-25-6)

Motivy záhadnosti v Čechovově próze. In: Čechov, A.P.: Černý mnich, Nervózní host, Ošklivé káčátko, Vražda, Případ z praxe, Pitva, Štěstí. Přel. M. Staněk. Praha, Havran, 2007, s. 207-220. (ISBN 978-80-86515-77-9)

Ruská literatura a my. Tahy 2007. Literárněkulturní ročenka. Vydává FF UPa Pardubice. Červený Kostelec : nakl. P. Mervart, 2007, s. 134-136. (ISBN 978-80-86818-86-6)

K úloze a postavení uměleckého překladu v současné multikulturní komunikaci. In: K. Lepilová a kol.: Text a kontext. Brno : Repronis Ostrava, 2008, s. 60-69. (ISBN 978-80-7329-176-1)

F.M. Dostojevskij a současný český čtenář. In: Bubeníková, Miluše, Hrabáková Marta, Hříbková Radka (editorky). Dostojevskij dnes. Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2007, s. 129-137. (ISBN 978-80-7050-538-0)

К чешскому переводу поэзии Марины Цветаевой. В сб.: Vobořil, Ladislav (ed.). Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 307-311. (ISBN 978-80-244-1994-7)

Чешско-русский межкультурный диалог в чешских переводах русской литературы. In: Pospíšil Ivo, Zelenka Miloš (editoři). Česká slavistika 2008. Brno – Praha : Academicus, Česká asociace slavistů a Literárněvědná společnost, pobočka Praha, 2008, s. 247-255. (ISBN 978-80-87192-00-9)

K současné české literárněvědné recepci ruské literatury. In: Kovačičová, Oľga (editor). Ruská literatúrasúčasnej literárnovednej reflexii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXIV. Bratislava : 2008, UK Bratislava, s. 23-30. (ISBN 978-80-223-2496-0)

K problematice vlastních jmen v rusko-českém uměleckém překladu. In. Pastyřík, Svatopluk, Víška, Václav (editoři). Onomastika a škola 8. Hradec Králové : 2008, Gaudeamus, s. 311-318. (ISBN 978-80-7041-167-4)

Художественный перевод в современном диалоге культур. In: Dialog kultur V.  Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference (Hradec Králové 20.-21.1. 2009). Hradec Králové, katedra slavistiky PdF UHK : OFTIS, Ústí nad Orlicí, 2009, s. 582 – 590. (ISBN 978-80-7405-045-9). Elektronický zdroj.

K českým překladům ruské metafory v povídce Step A.P. Čechova. In: IUGI OBSERVATIONE... Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 120-124. (ISBN 978-80-224-1043-4)

Русская поэзия как феномен чешского перевода. In: Новая русистика. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики. 2009, № 1. с. 5-15. (ISSN 1803-4950)

«Стихотворения Юрия Живаго» из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» в чешском переводе. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Olomouc : UP, 2009, № 1, s. 77-82.

Знаменитый юбилей А.П. Чехова. In: Новая русистика. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики. 2010, № 1. с. 57-61. (ISSN 1803-4950)

К вопросу о чешских переводах «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. In: Dohnal, Josef, Pospíšil Ivo (editors). N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Litteraria Humanitas XV. Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2010, s. 361-370. (ISBN 978-80-7399-197-5)

K sémantice metafory v poezii Osipa Mandelštama. In: Půža, Miroslav, Konečný, Jakub. (2011) Dialog kultur VI. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno : Tribun EU, Katedra slavistiky PdF UHK a Společnost Franka Wollmana při Ústavu slavistiky FF MU, 2011, 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9. Elektronická kniha

 

 

Odborné recenze a zprávy:

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae I - X. In: Československá rusistika 1968, č. 2, s. 126 - 130. (Pouze literární část, autorem lingvistické části byl L. Horalík.)

Nad výborem z ruské literatury. (Rec.: Výbor z ruské literatury klasické a moderní.) Sest. kol. autorů. Praha, SPN 1967. In: Čs. rusistika 1969, č. 1, s. 47 - 48.

Teorie meziliterárního procesu. Rec.: ĎURIŠIN, D.: Teória medziliterárneho procesu. Bratislava, Tatran 1985. Slavica Slovaca 1986, č. 4, s. 379 - 381.

Netradičně o srovnávací literární vědě. Rec.: Dejiny literárnej komparatistiky socialistických krajín. Bratislava, SAV 1986. Kmen 1987, č. 15, s. 11.

Příspěvek k teorii překladu. Rec.: PECHAR, J.: Otázky literárního překladu. Praha, ČS 1986. Čs. rusistika 1987, č. 4, s. 188 - 189.

O novém pojetí literární komparatistiky. Rec.: ĎURIŠIN, D. a kol.: Systematika medziliterárneho procesu. Bratislava, SAV 1988. Čs. rusistika 1989, č. 2, s. 109 - 110.

Berlínský sborník o Gorkém. Rec.: Maksim Gor'kij - Werk und Erbe in unserer Zeit. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Reihe Gesellschafts-wissenschaften. 37. Jg., 1988, Heft 10, S. 967-1059. Čs. rusistika 1990, č. 1, s. 54 - 56.

Pražská konference o A. Achmatovové. Čs. rusistika 1990, č .1, s. 61 - 62.

Preklad ako dobrodružstvo. Rec.: HEČKO, B.: Dobrodružstvo prekladu. Bratislava. Slov. spisovatel 1991. Kultúrny život 1992, č. 2, s. 9.

Rec.: Christine Gräfin von Brühl: Die nonverbalen Ausdrucksmittel in Anton Čechovs Bühnenwerk. Frankfurt a.M. (etc.), Lang 1997, (Europäische Hochschulschriften), 248 p. In: Kritikon Litterarum. International Book Review for American, English, Romance, and Slavic Studies, and for Linguistics. Thesen Verlag Mertert und Trier. 25 (1998), Heft 1/2, S. 52-53.

Rec.: ЛИХАЧЕВ, Д. С.: Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. Заметки о русском. Санкт-Петербург, изд. ”LOGOS”, 1997, 560 s. In: SLAVIA, casopis pro slovanskou filologii 68(1999), sesit 1, s. 144-147.

Rec.: Anja Tippner: Alterität, Übersetzung und Kultur. Čechovs Prosa zwischen Rußland und Deutschland. Frankfurt a.M. (etc.), Lang 1997, (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen, 13), 307 p. In: Kritikon Litterarum. International Book Review for American, English, Romance, and Slavic Studies, and for Linguistics. Thesen Verlag Mertert und Trier. 26 (1999), Heft 1/2, S. 45-47.

Ještě o mýtech v ruské literatuře a společnosti. Rec.: ДРУЖНИКОВ, Ю.: Русские мифы. New York, Liberty Publishing House 1995, 327 s. Opera Slavica IX(1999), č. 3, s. 57-59.

Hranice dialogu. Rec.: POSLEDNÍ, P.: Hranice dialogu. Česká próza očima polské kritiky 1945-1995. Praha, AV ČR 1999, 197 s. In: Svět literatury 2000, č.19, s. 132-135.

Rec.: POSPÍŠIL, I.: Na výspě Evropy. (Skici a meditace k 200. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Brno 1999, 106 s. ČERVEŇÁK, A. a kol.: Náš Puškin. Наш Пушкин. Nitra 1999, 234 s. SLAVIA 69(2000), sešit 1, s. 95-98.

Ars Philologiae. Профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия. Изд. Спб-ого университета. Санкт-Петербург, 1997, 380 с. SLAVIA (69) 2000, sesit 2, s. 239-241.

Rec.: ČERVEŇÁK, A.: Dostojevského sny. (Eseje a štúdie o snoch a Dostojevskom). Pezinok, Formát 1999, 199 s. SLAVIA 70 (2001), sešit 1, s. 129-130.

Rec.: KŠICOVÁ, D.: K. D. Balmont. Duše českých zemí ve slovech a činech. MU, Brno 2001, 339 s. SLAVIA 71 (2002), sešit 2, s. 237-239.

Rec.: POSLEDNÍ, P.: Měřítka souvislostí. Česká a polská literární kritika po roce 1945. Euroslavica, Praha 2000, 190 s. SLAVIA 71 (2002), sešit 2, s. 253-255.

Ruská literatura "Z druhého břehu". Rec.: SVATOŇ, V.: Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Torst, Praha 2002, 604 s. Svět literatury 2003, č. 26-27, s. 235-238.

Rec. Deppermann, Maria(Hrsg.): Russisches Denken in europäischen Dialog. Wien: Studien-Verlag 1998, 329 p. In: Kritikon Litterarum. International Book Review for American, English, Romance, and Slavic Studies, and for Linguistics. Thesen Verlag Mertert, Wasserbillig - Luxemburg,. 30 (2003), S. 31-34.

Rec.: LEPILOVÁ, K. a kol.: Text a kontext. Oddělení rusistiky Katedry slavistiky FF OU, Ostrava 2003, 88 s. SLAVIA 73(2004), s. 114-116.

Rec.: Peter Thiergen (Hg.): Scholae et symposium. Festschrift für Hans Rothe zum 75. Geburtstag. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavistische Forschungen. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2003, 250 S. Germanoslavica 15(2004), Nr. 1, S.77-80.

Čechovovské sympozium v Badenweileru potřetí. Opera Slavica XV(2005), č. 1, s. 37-39.

Postmoderní hra se "střípky" ruské klasiky. Opera Slavica XV(2005), č. 3, s. 52-54.

Čestný doktorát pro Viktora Fischla. In: Návraty Viktora Fischla. Vzpomínky přátel a blízkých spolupracovníků. Garamon, s.r.o., Hradec Králové 2007, s. 44-46. (ISBN 978-80-86472-31-7)

O kontinuitě česko-polského literárního a kulturního dialogu. Opera Slavica XVII(2007), č. 1, s. 67-69. (ISSN 1211-7676)

Aktuální a kompetentní pohled na kulturu přelomu 19. a 20. století. Rec.: Kšicová, Danuše. Od moderny k avantgardě: rusko-české paralely. Brno : MU, 2007. Svět literatury č. 36, 207, s. 305-307. (ISSN 0862-8440)

O „antropologických“ aspektech Bulgakovovy tvorby. Rec.: Muránska Natália. Román Michaila Bulgakova Majaster a Margaréta. Nitra : FF UKF, 2005. Opera Slavica XVII(2007), č. 3, s. 65-66. (ISSN 1211-7676)

A.P.Čechov: Černý mnich, Nervózní host, Ošklivé káčátko, Vražda, Případ z praxe, Pitva, Štěstí. Z ruštiny přel. M. Staněk. Praha: Havran, 2007. In. TAHY 2008, s. 133-136. (ISBN 978-80-86818-75-7)

Вдохновительное завещание литературы серебряного века. Рец.: Pašteková, Soňa. Moderné inšpirácie ruskej literatúry. Kultúrno-historické, poetologicko-interpretačné a recepčné súvislosti ruskej literatúry začiatku 20. storočia Bratislava : VEDA, vydav. SAV, 2006, 152 s. In: Новая русистика, 2008, № 1, с. 89-91. (ISSN 1803-4950)

Международная научная конференция «Оломоуцкие дни русистов» отметила свой ХХ юбилей. Opera Slavica. Slavistické rozhledy, literárněvědný sešit. Roč. XIX, 2009, č. 3, s. 37-40. (ISSN 1211-7676)

Mezinárodní vědecká konference k jubileu A.P. Čechova. Opera Slavica. Slavistické rozhledy, literárněvědný sešit. Roč. XX, 2010, č. 1, s. 29-32. (ISSN 1211-7676)

Лирический субъект в русской романтической поэзии. Rec.: Eliáš, Anton. Demiurg či reptajúca trstina. Lyrický subjekt v ruskej romantickej, postromantickej a  neoromantickej poézii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, 134 s. Opera Slavica. Slavistické rozhledy, literárněvědný sešit. Roč. XX, 2010, č. 1, s. 51-54. (ISSN 1211-7676)

A.P. Čechov očima mladých badatelů. Rec.: Ахметшин, Руслан Борисович (редактор). (2009) Молодые исследователи Чехова. Москва : изд. «Мелихово». Opera Slavica. Slavistické rozhledy, jazykovědný sešit. Roč. XXI, č. 34, s. 55-57. (ISSN 1211-7676)

Inspirativní pohled na kompoziční poetiku české prózy počátku minulého století. Recenze: Všetička, František: Ariadnino arkanum. O kompoziční poetice prózy v prvním desetiletí 20. století.  Olomouc, nakl. FONTANA, 2011. Češtinář XXII (2011/2012), č. 4, s. 119-121. (ISSN 1211-6874)

 

 

 

S referátem, případně sdělením jsem vystoupil na 70 mezinárodních vědeckých konferencích a sympoziích v Polsku, SRN, Maďarsku, ve Slovenské republice, v Ruské federaci i v České republice, na 42 tuzemských vědeckých konferencích a sympoziích v ČR. Na univerzitách v ČR, v zahraničí v jiných odborných institucích pronesl dosud 50 odborných přednášek.

Studijní a přednáškové pobyty (v zahraničí i na VŠ v ČR):

Studijně jsem byl (zpravidla po dobu do jednoho týdne) a vystoupil na následujících univerzitních pracovištích:  Giessen, Freiburg, Regensburg a Osnabrűck (SRN) Utrecht (Holandsko), Zielona Góra, Opole, Wroclaw, Katovice-Sosnowiec (Polsko), Pécs (Maďarsko), Sankt Peterburg a Moskva (Ruská federace), Bratislava, Nitra a Prešov (Slovensko), v ČR pak na FF UK v Praze, UJEP v Ústí n. L., FF MU v Brně, FF UP v Olomouci, FF OU v Ostravě, UPa v Pardubicích aj.

K danému datu jsem vypracoval tyto odborné posudky: 13 pro různá nakladatelství (vydání beletrie a literární spoutěže), 58 pro vydání odborných publikací (převážně pro nakl. českých univerzit), 2 oponentský posudek rigorózní práce (PhDr.), 16 oponentských posudků kandidátských (CSc.) a doktorských (Ph.D.) disertací, 7 oponentských posudků habilitačních prací, 10 oponentských stanovisek k řízení pro jmenování profesorem, 95 oponentských posudků grantových projektů (GAČR, FRVŠ. CEEPUS, SAV, IG různých VŠ aj.), 3 oponentské posudky studijních programů VŠ.

 

Poslední revize:  14. 02. 2012