Antropomotorika

Cílem je osvojit si základní poznatky o lidské motorice, motorických schopnostech a dovednostech a o možnostech jejich diagnostiky s ohledem na praktické využití ve školní tělovýchovné praxi.

Osnova přednášek:

1.-2. Historie lidské motoriky a vznik tělovýchovných věd. Vědní obor antropomotorika - pojetí a předmět.
3.-5. Základní pojmy vědního oboru: systém TV činností, druhy aktivit - tělesná výchova, sport, tělocvičná rekreace, tělesná cvičení, technika pohybu, tělesná zdatnost, výkonnost a její variabilita, zdraví.

6.-9. Motorické předpoklady pro pohybovou činnost člověka a jejich rozvoj: motorické schopnosti, zkušenosti a vlastnosti, motorické učení. Komplex silových schopností (pojetí, struktura, biologická podstata, diagnostika, vývoj). Komplex rychlostních schopností. Komplex vytrvalostních schopností. Komplex koordinačních schopností.
10.-11. Ontogeneze motoriky – vývojové zákonitosti, celoživotní periodizace, charakteristiky jednotlivých vývojových stádií (charakteristika jednotlivých období od narození do stáří s ohledem na somatický a motorický vývoj - období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní, mladší školní, období střední školní, starší školní, dospělosti, stáří).
12.-13. Motodiagnostika - tělesná typologie (somatotyp), diagnostika lidské motoriky (motorické testy a normy, testové baterie aj.),

 

ODBORNÉ ZDROJE

n  PŘEDNÁŠKY (PhDr. Ivan Růžička, PhD)

n  MONOGRAFIE A SKRIPTA:

Zvonař, M, Duvač, I. & kol. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. Brno: MU, 2011.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PF 2001.
Kasa, J. Športová antropomotorika. Bratislava: 2000.
Neuman, Jan. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003.
Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: UP, 2005.
Měkota, K., Cuberek, R. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. Olomouc: UP, 2007.
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Měkota, K. Kapitoly z antropomotoriky I. (Skriptum). Olomouc: Univerzita Palackého, 1986.

Čelikovský, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

Měkota, K., Kovář, R., & Štěpnička, J. Antropomotorika II. (Skriptum) Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

Vágnerová, M. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

Měkota, K., Kovář, R., & Štěpnička, J. Antropomotorika II. (Skriptum) Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
Komeštík, B. Antropomotorika. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995.

n  PERIODIKA:

ČK…Česká kinantropologie (ČKS - od 1997, Praha),

TVSM…Tělesná výchova a sport mládeže (1931-93 vychází jako Tělesná výchova mládeže),

TPTV…Teorie a praxe tělesné výchovy (1962-90, Praha),

TVŠ…Tělesná výchova a šport (od 1996 - Bratislava)

SS…Studia sportiva (FSS MU Brno)

TK…Tělesná kultura (FTK UP Olomouc)

n  STUDIJNÍ WEBY:

JCU.cz – pedagogická fakulta – e-amosantropomotorika

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/uvod/stranky/predmet.htm

UJEP.cz - ktv - hnízdil

http://pf.ujep.cz/files/ktv/RPS_net/RPS%20-FRVS%202005/index.htm

 

http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-5/01.html (sportovní trénink)

 

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky:

Písemný zápočtový a zkouškový test (příp. ústní zkoušení) – průřezová témata.

Zdroje: přednáškový cyklus (semestrální výuka) + samostudium odborných zdrojů

 

 

Oborově zajímavé volně přístupné internetové adresy:

 

Adapted Physical Education National Standards

http://www.twu.edu/apens

British Journal of Sport Medicine

http://bjsm.bmjjournals.com

British Medical Journal

http://www.bmj.com

Hofmann

http://www.hofmann-verlag.de

Human Kinetics

http://www.humankinetics.com

Hungarian Sport Science Online

http://www.btf.hu/testnev/hssol/ppt.html

IDEAL

http://www.idealibrary.com

Journal of Biomechanics

http://www.elsevier.nl/locate/jbiomech

National Library of Medicine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Physiology Online

http://physiology.cup.cam.ac.uk

Physiological Reviews

http://physrev.physiology.org

Publischers' catalogues

http://www.lights.com/publisher

Scholary Sport Sites

http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite

Scout Report

http://scout.cs.wisc.edu/index.html

Social Science Information Gateway

http://socig.ac.uk

Sportscience Links

http://www.sportsci.org/links/links.html

The President’s Council on Physical Fitness and Sports

http://www.fitness.gov

WWW Virtual Library

http://vlib.org

 

Pro obor důležité instituce:

 

AAHPERD (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance)

http://www.aahperd.org

American College of Sport Medicine

http://www.acsm.org

Česká kinantropologická společnost

http://www.pef.zcu.cz/pef/ktv/spol_kin/w_indvsk.htm

Český olympijský výbor

http://www.olympic.cz

Český svaz tělesné výchovy

http://www.cstv.cz

IASI - International Association for Sports Information

http://www.iasi.org

International Olympic Committee

http://www.olympic.org

National Alliance for Youth Sports

http://www.nays.org

National Federation of State High School Associations

http://www.nfsha.org

SIRC - Center for Sport Information

http://www.sportquest.com

Special Olympics International

http://www.specialolympics.org

U.S. Sports Academy

http://www.spor.ussa.edu

WTO - World Tourism Organization

http://www.world-tourism.org

 

Databáze:

Nejrychleji se rozvíjející knihovní služby, které poskytují zdroje, jsou databáze.

 

a)      Volně přístupné

 

Bibliografia Medica Čechoslovaca - ALEPH

http://194.108.164.2:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMC/BMC/START

BioMedNet

http://research.bmn.com/medline

CHID Online (Combined Health Information Database)

http://chid.nih.gov

Česká národní bibliografie

http://aip.nkp.cz/tornado/webtor.exe?MainPage=%2E%2E/cnb2/cnb_main%2Ehtm

ERIC

http://ericir.syr.edu/Eric

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

SciBASE

http://www.thescientificworld.com/scibase/search.asp

Sponet

http://sponet.de

Spowis Online

http://www.iat.uni-leipzig.de/iat/ids/SPOWIS/startseite.htm

 

b)      Placené a přístupné v současné době na Univerzitě Palackého

 

EIFL Direct (EBSCO)

http://search.global.epnet.com

JSTOR (Journal Storage Database)

http://www.jstor.org

PCI Full Text

http://pcift.chadwyck.co.uk

PCI Web (Periodical Contents Index Web)

http://pci.chadwyck.co.uk

Proquest 5000

http://proquest.umo.com

Science Direct

http://www.sciencedirect.com

Springer Link

http://link.springer.de/

SportDiscus

http://erl.aip.cz

TourCD

http://erl.aip.cz

Web of Science

http://wos.isitrial.com