Anotace předmětu:

Kinantropologie analyzuje odborné pojmy a mapuje problematiku vědního oboru zabývajícího se formami lidského pohybu z hlediska:

- jeho historického vývoje,

- individuálních předpokladů člověka pro motorickou činnost,

- způsobů realizace v tělovýchovných subsystémech a organizacích,

- dopadu pohybové činnosti na fyzické, psychické a sociální aspekty života člověka.

 

OSNOVA (orientační plán):

 

1. Filosofické aspekty pohybu člověka. Tělesná kultura v nejstarších civilizacích. Řecko a Řím. Antické olympijské hry. Středověk a tělesná kultura, osvícenství a filantropismus.

2. Novodobé olympijské hry, symboly a význam při rozvoji sportu a společnosti.

3. Novodobé systémy tělesné kultury - německý turnérský systém, švédský zdravotní systém, anglický systém sportů a her, francouzská přirozená tělesná výchova. Tělesná kultura ve světě po 2. světové válce.

 

4. Počátky tělesné kultury u nás, vznik a vývoj Sokola. Olympijské hnutí v našich zemích. Tělesná kultura po 2. světové válce v našich zemích až po současnost.

5. Vědní obor kinantropologie - vznik, pojetí a předmět. Specifické vědní obory zabývající se lidskou motorikou.

6. Základní pojmy vědního oboru kinantropologie a vztahy mezi nimi (motorika, pohybový režim, výkon, technika pohybu, zdatnost, variabilita motorické výkonnosti člověka)

7. Ontogeneze lidské motoriky - periodizace vývoje motoriky jedince, charakteristika jednotlivých období, specifika pro rozvoj motorických předpokladů, pohyb jako součást zdravého životního stylu.

8. Předpoklady člověka pro pohybovou činnost - základní struktura a charakteristika.

9. Proces osvojování motorických dovedností, prvky vstupující do procesu motorického učení.

10. Věda a sport: přínos, charakteristika vybraných teoretických a empirických metod vědeckého zkoumání v oblasti pohybu člověka.

11. Motometrie - základní přehled možností diagnostiky lidské motoriky, somatická měření, tělesná typologie, využití ve školní TV a ST.

12. Tělovýchovná činnost osob se zdravotním postižením: význam, cíle, úkoly, historické kořeny a současnost, pojetí v ČR.

13. Informační odborné zdroje a prameny kinantropologie.

 

ZDROJE:

1.         Přednáškový cyklus (PhDr. Ivan Růžička, PhD.) – semestrální prezenční výuka.

2.         Obecná kinantropologie:

KOMEŠTÍK, B. Kinantropologie - Antropomotorika – Metodologie. (CD-ROM) Olomouc: UP, 2006.

KOMEŠTÍK, B. Kinantropologie. Hr. Králové: Gaudeamus, 1998.

MĚKOTA, K. Motorické schopnosti. Olomouc, 2005..

MĚKOTA, K. & CUBEREK, R.. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. Olomouc, 2007.

GAJDA, V, & FOJTÍK, I. Úvod do kinantropologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

JUNGER, J., KASA, J. Úvod do športovej kinantropologie. Prešov: PdF Univerzita P. J. Šafárika, 1996.

KASA, J. Pohybová činnost'v telesnej kultuře. Bratislava : UK, 1991.

KASA, J. Športová kinantropológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : FTVŠ UK, 2001.

3.         HTK:

KӦSSL, J., ŠTUMBAUER, J., & WAIC, M. (1998). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.

ŠVEC, Jiří. (1996) Stručná historie tělesné kultury. Hradec Králové: VŠP.

STLOUKALOVÁ, B. (2014) Olympijské hnutí v Československu v letech 1945 až 1989. Hradec Králové: Gaudeamus.

TYRŠ, M. (1971) Náš úkol, směr a cíl. Praha: Olympia.

TYRŠ, M. (1873) Základové tělocviku. Praha.

KOLÁŘ, F. (1999) Kdo byl kdo. Praha: SPN.

STUBBS, R. (2009) Kniha sportů. Praha: Universum.

 

Související zdroje k případnému samostudiu (hloubkové studium):

RŮŽIČKA, I. Identifikace talentů a práce s nimi. (Malá škola trenérů OB, aneb základy přípravy dětí a mládeže v orientačním běhu - 2.díl). Orientační běh, č.5, 2009, s.9-10. ISSN: 1803-7496

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc : UP, 2005.

JIRÁSEK, Ivo. Filosofická kinantropologie (habilitační práce). první. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

PAUR, M. Zkušenosti z Kanady. In Státní podpora sportu – dobré příklady ze zahraničí (odborný seminář konaný dne 28. 2. 2012), Praha: Senát.

SEKOT, A. Socializace sportem – nezastupitelná součást výchovného procesu. 11. konference ČAPV -  Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Retrieved July 19, 2009, from http://www.ped.muni.cz/CAPV11/4sekce/4_CAPV_Sekot.pdf

SIGMUND, E., LOKVENCOVÁ, P., SIGMUNDOVÁ, D., TUROŇOVÁ, K. & FROMEL, K. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou rodičů a jejich 8- 13letých dětí. Tělesná kultura, 2008, 31(2): 89- 101.

VALJENT, Z.& FLEMR, L. (2011) Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu? Retrieved March 6, 2013, from http://www.utvs.cvut.cz/lectors/zv_Kdo_nejvice_privadi_mladez_ke_sportu.pdf

BALÁŽ, J. Věda o technice tělocvičného a športového pohybu. Bratislava : PdF UK, 1999.

BALÁŽ. J. K determinácii športovej techniky. Sborník semináře Zdravotný stav, tělesný a pohybový rozvoj študentov univerzit. Bratislava : STU, 2000, s.14-18.

BALÁŽ. J. Smery a tendencie vývoja vedy o telesnej výchve a športe. Sborník konference SjF STU, Bratislava : SjF STU, 2001.

BĚLEJ, M. Motorické učenie. Prešov : PdF-UPJŠ, 1994.

ČELIKOVSKÝ, S. et al. Antropomotorika. Praha : SPN 1985.

HAAG, H. Theoretical Foundation of Sport Science as scietific Discipline. International Council of spor science and physical education. Schondorf: Verlag Karl Hofmann, 1994.

HAVLÍČEK, I. Metodologické prístupy k skúmaniu štruktúry športového výkonu. TVŠ, 8, 1998,č.1, s. 5-8.

KONIAR, M. K otázkám športovej techniky. Sborník VRSMO, Bratislava : Šport, 1971.

LIND, D. a SANDERS, S.P. The Physics of Skiing. NY : American Institute of Physics, 1997.

LINHART, J. Základy psychologie učení. Praha : SPN, 1982.

MĚKOTA, K. a BLAHUŠ, P. Motorické testy v TV. Praha : SPN, 1983.

MICHEL, G.F. a MOOREOVÁ, C.L. Psychobiologie. Praha : Portál, 1995.

OJA, P. a TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé. Praha : Karolinum UK, 1997.

RŮŽIČKA, I. a BALÁŽ, J. Komparace metodiky české a slovenské lyžařské školy. Sborník mezinárodní interdisciplinární konference Optimální působení těl. zátěže a výživy, Hradec Králové : Gaudeámus, 2001.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum uvedený do teorie a praxe. Praha :  Karolinum, 1995.

SELIGER,V. a CHOUTKA, M. Fyziologie sportovní výkonnosti. Praha : Olympia, 1982

SCHMIDT, R.A. Motor control and learning. Berlin : Human Kinetics Publichers, 1982.

TROJAN, S. a DRUGA, K. Centrální mechanismus řízení motoriky. Praha : Avicenum, 1986.

VANĚK, J. Psychologie sportu. Praha : Olympia, 1983.

ZÁHOREC, J. Matematicko-štatistické metody.  In: Šimonek a kol.: Diplomový seminář,  Bratislava : FTVŠ UK, 1989.

RUBINŠTEJN, S.L. Základy obecné psychologie. Praha : SPN, 1964.

STUBBS, R. Kniha sportů: sporty, pravidla, taktiky, techniky. Praha: Knižní klub, 2009, ISBN 978-80-242-2558-6.

NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003.

GALLOWAY, J. Děti v kondici - zdravé,ˇšťastné, šikovné. Praha : Grada, 2007.

TOD, D., THATCHER, J. a RAHMAN R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012.

 

Podmínky udělení zápočtu a splnění zkoušky:

         Udělení zápočtu – praktické podílení se na vědecko-výzkumném úkolu KTVS (dle aktuální činnosti) a písemný test znalostí

         Vykonání písemné /ústní zkoušky

 

 

ODBORNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE KINAN

Odborné databáze jsou dostupné po přihlášení k síti UHK

Vyhledejte zadáním: „uhk e zdroje“

(https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/univerzitni-knihovna/databaze-a-e-zdroje)

 

 

 

Oborově zajímavé (volně) přístupné internetové adresy:

 

Adapted Physical Education National Standards

http://www.twu.edu/apens

British Journal of Sport Medicine

http://bjsm.bmjjournals.com

British Medical Journal

http://www.bmj.com

Hofmann

http://www.hofmann-verlag.de

Human Kinetics

http://www.humankinetics.com

Hungarian Sport Science Online

http://www.btf.hu/testnev/hssol/ppt.html

IDEAL

http://www.idealibrary.com

Journal of Biomechanics

http://www.elsevier.nl/locate/jbiomech

National Library of Medicine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Physiology Online

http://physiology.cup.cam.ac.uk

Physiological Reviews

http://physrev.physiology.org

Publischers' catalogues

http://www.lights.com/publisher

Scholary Sport Sites

http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite

Scout Report

http://scout.cs.wisc.edu/index.html

Social Science Information Gateway

http://socig.ac.uk

Sportscience Links

http://www.sportsci.org/links/links.html

The President’s Council on Physical Fitness and Sports

http://www.fitness.gov

WWW Virtual Library

http://vlib.org

 

Pro obor důležité instituce:

 

AAHPERD (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance)

http://www.aahperd.org

American College of Sport Medicine

http://www.acsm.org

Česká kinantropologická společnost

http://www.pef.zcu.cz/pef/ktv/spol_kin/w_indvsk.htm

Český olympijský výbor

http://www.olympic.cz

Český svaz tělesné výchovy

http://www.cstv.cz

IASI - International Association for Sports Information

http://www.iasi.org

International Olympic Committee

http://www.olympic.org

National Alliance for Youth Sports

http://www.nays.org

National Federation of State High School Associations

http://www.nfsha.org

SIRC - Center for Sport Information

http://www.sportquest.com

Special Olympics International

http://www.specialolympics.org

U.S. Sports Academy

http://www.spor.ussa.edu

WTO - World Tourism Organization

http://www.world-tourism.org

 

Databáze:

Nejrychleji se rozvíjející knihovní služby, které poskytují zdroje, jsou databáze.

 

a)      Volně přístupné

 

Bibliografia Medica Čechoslovaca - ALEPH

http://194.108.164.2:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMC/BMC/START

BioMedNet

http://research.bmn.com/medline

CHID Online (Combined Health Information Database)

http://chid.nih.gov

Česká národní bibliografie

http://aip.nkp.cz/tornado/webtor.exe?MainPage=%2E%2E/cnb2/cnb_main%2Ehtm

ERIC

http://ericir.syr.edu/Eric

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

SciBASE

http://www.thescientificworld.com/scibase/search.asp

Sponet

http://sponet.de

Spowis Online

http://www.iat.uni-leipzig.de/iat/ids/SPOWIS/startseite.htm

 

b)      Placené a přístupné v současné době na Univerzitě Palackého

 

EIFL Direct (EBSCO)

http://search.global.epnet.com

JSTOR (Journal Storage Database)

http://www.jstor.org

PCI Full Text

http://pcift.chadwyck.co.uk

PCI Web (Periodical Contents Index Web)

http://pci.chadwyck.co.uk

Proquest 5000

http://proquest.umo.com

Science Direct

http://www.sciencedirect.com

Springer Link

http://link.springer.de/

SportDiscus

http://erl.aip.cz

TourCD

http://erl.aip.cz

Web of Science

http://wos.isitrial.com