Vladimír Bureš

 

Osobní údaje / Personal details

Projekty / Projects

Publikační činnost / Publications

Výuka / Teaching

Ostatní / Miscellaneous

 

 

 


  Web of Science and Publons records

 


  Orcid records

 

 

 

 

Osobní údaje / Personal details

 

DATUM NAROZENÍ / BIRTHDATE:

4. srpna 1977 / August 4, 1977

 

PRACOVNÍ POZICE / WORK POSITIONS:

Vedoucí katedry informačních technologií, FIM UHK / Head of the Department of Information Technologies, FIM UHK

Předseda oborové rady doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, FIM UHK / Chairman of the Doctoral study programme committee Systems engineering and informatics FIM UHK

Člen vědecké rady Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové / Member of the Scientific committee at FIM UHK

Člen oborové rady doktorského studijního programu Podnikový management, City University of Seattle/Vysoká škola manažmentu, Bratislava, Slovensko / Member of the Doctoral study programme committee Business administration, City University of Seattle/Vysoká škola manažmentu, Bratislava, Slovakia

Člen oborové rady doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze / Member of the Doctoral study programme committee Systems Engineering and Informatics, Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague

 

VZDĚLÁNÍ / EDUCATION:

2020-dosud:      prof. – jmenovací řízení v oboru Systémové inženýrství, Česká zemědělská univerzita v Praze / Full professorship in Systems Engineering at the Czech University of Life Sciences in Prague

2013-2015:        MBA - Master of Business Administration, Emphasis: Global Management, City University of Seattle (sponsored by Vysoká škola manažmentu, Bratislava)

2009-2020:        doc. - habilitace v oboru Systémové inženýrství a informatika, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu / Asssociate Professorship in the field of study Systems Engineering and Informatics.

2001-2005:        Ph.D. - doktorské studium, obor Informační a znalostní management (Ph.D.), Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu / Doctoral Degree in Information and Knowledge Management.

1999-2001:        Ing. - inženýrské studium, obor Informační management (Ing.), Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu / Master Degree in Information Management.

1995-1999:        Bc. - bakalářské studium, obor Finanční management (Bc.), Vysoká škola pedagogická, Fakulta řízení a informačních technologií / Bachelor Degree in Financial Management.

1991-1995:        Obchodní akademie Hradec Králové, obor Všeobecná ekonomika / Business Academy in Hradec Králové, study field: General Economy

 

PRAXE / PROFESSIONAL EXPERIENCE:

2020-dosud:  profesor, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové / Professor, Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové.

2009-2020:     docent, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové / Associate Professor, Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové.

2010-2014:     docent, Vysoká škola manažmentu, Bratislava, Slovensko / Associate Professor, College of Management, Bratislava, Slovakia.

2008-2012:     výzkumný pracovník, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany / Researcher, Faculty of Military Health Sciences, University of Defence.

2004-2009:     odborný asistent druhého stupně, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové / Assistant Professor.

2004-2005:     odborný asistent prvního stupně, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové / Assistant Professor.

2003-2004:     asistent, Katedra ekonomie a managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové / Lecturer.

2001-2002:     SOU Potravinářské Smiřice, učitel informačních technologií / Food Processing Vocational School, Teacher of Information Technologies.

2000-2001:     AC Nielsen.

2000-2001:     ČSOB, Hradec Králové.

 

PRÁCE NA ZAKÁZKU / CONTRACTS FOR WORK

-          United Nations‘ International Atomic Energy Agency (www.iaea.org)

-          Hospodářská komora (www.komora.cz) - Sektorová rada pro management a administrativu, Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací (http://www.sektoroverady.cz)

-          Odborný panel Engineering and Technology Rady Vlády pro výzkum, vývoj a inovace - garant bibliometrické analýzy (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=809377)

-          Odborná poradní skupina ke stínovému programovému výboru "Evropská inovační rada a Evropské inovační ekosystémy

-          Muzeum východních Čech v Hradci Králové (https://www.muzeumhk.cz/)

-          ELLA-CS (http://www.ellacs.eu)

-          GiST, s.r.o. (http://www.gist.cz/cz)

-          CzechInvest (www.czechinvest.cz)

-          The International Management Centres Association (http://www.imcassociation.edu)

-          Centrum Transferu Biomedicínských Technologií (http://www.ctbt.cz)

 

 

OBLASTI ODBORNÉHO ZÁJMU / FIELDS OF PROFESSIONAL INTEREST:

Teorie systémů, Systémové inženýrství, Systémová dynamika (systems theory, systems engineering and systems dynamics); Znalostní management, znalostní technologie, znalostní ekonomika (knowledge management, knowledge technologies, knowledge economy); Podnikový management a podniková informatika (business administration and business informatics); Inteligence prostředí (Ambient Intelligence).

 

zpět

 

 

Účast na projektech / Projects Participations

 

a)      Výzkumné záměry / Strategic Research Plans

ZNALOSTNÍ MANAGEMENT PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Zadavatel: MŠMT, IČ: MSM 184500001 – spoluřešitel

 

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ; poskytovatel: Ministerstvo obrany, IČ: MO0FVZ0000604 – další řešitel

 

 

b)      Mezinárodní vědecké projekty / International Scientific Projects

COST Action CA18109

Accelerating Global science In Tsunami HAzard and Risk analysis, 3/2019 – 3/2023; Management Committee Member - zástupce za Českou republiku, člen pracovní skupiny 1 - WG 1 - Methods: working group will be established that assesses existing methodological approaches; Action Chair: Universitaet Hamburg.

 

S4GAME

Training  of  soft  skills for surgical  teams  using  an  immersive  serious  game; 2018-1-ES01-KA202-050943; koordinátor - Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; člen řešitelského týmu za Univerzitu Karlovu

 

VITAL MIND

FP7-ICT-2007-1; sedmý rámcový program EU; číslo projektu ICT-215387; koordinátor – CogniFit Ltd.; člen řešitelského týmu FIM UHK

 

ELU

Enhanced Learning Unlimited, IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project; šestý rámcový program EU; číslo projektu. FP6-IST-027866; koordinátor – ORT France; člen řešitelského týmu FIM UHK

 

e-DILEMA

E-resources and Distance Learning Management – Minerva Project no.90683-CP-1-200; koordinátor – FIM UHK; člen řešitelského týmu FIM UHK

 

ICOTEL     

Information and Communication Technologies in Lifelong Learning – Leonardo da Vinci Project, IČ: SK/02/B/P/PP/-142261; tvorba modulu – Aplikace ICT v managementu a marketingu, člen řešitelského týmu za FIM, hlavní koordinátor – Slovenská technická univerzita v Bratislave.

 

 

c)      Národní vědecké projekty / National Research Projects

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO SW ŘEŠENÍ - INTELIGENTNÍ ROBOTICKÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020045, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace: výzva VII; zadavatel – Onlio a.s.

 

BUSINESS INTELLIGENCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Výzkum možností zkvalitňování řízení veřejné správy prostřednictvím moderních metod řízení a s využitím technologií Business Intelligence. Evropský fond pro regionální rozvoj, OPPI, rozvoj klastrů; koordinátor – Hradecký IT klastr; člen řešitelského týmu za FIM UHK

 

PRODUKTOVÝ MANAGEMENT

Výzkum metod, nástrojů, postupů a organizačních struktur použitelných pro optimalizaci procesu produktového managementu s dopadem na řízení vývoje nových produktů ICT. Evropský fond pro regionální rozvoj, OPPI, rozvoj klastrů; koordinátor – Hradecký IT klastr; člen řešitelského týmu za FIM UHK

 

INOVAČNÍ VOUCHER – ANALÝZA VEŘEJNÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ PRO BUSINESS INTELLIGENCE

Objednatel: GIST, s.r.o.; zadavatel: Inovační fond Královéhradeckého kraje; odpovědný řešitel za FIM UHK

 

SMEW

„Smart Environments at Workplaces“ – GAČR P403/10/1310; člen řešitelského týmu

 

AMIMADES

„Ambient Inteligence for Managers Decision Support“ – GAČR 402/06/1325; člen řešitelského týmu

 

KNOMEDIAS

„Management znalostí při podpoře činností vzdělávací instituce“ – GAČR 406/04/2140; člen řešitelského týmu

 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PŘENOSU ZNALOSTÍ

TAČR Éta II TL02000066, 11/2018 – 11/2021; člen řešitelského týmu

 

 

d)      Rozvojové projekty / National and International Development Projects

INDOP

Inovace a podpora doktorského studijního programu; Poskytovatel MŠMT, CZ.1.07/2.2.00/28.0327; člen týmu – aktualizace vybraných předmětů.

 

RIKVD

Rozvoj ICT kompetencí v dalším vzdělávání dospělých; OVPK, poskytovatel Královéhradecký kraj; tvorba vybraných modulů

 

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR; OPVK – terciální vzdělávání, výzkum a vývoj – Partnerství a sítě; odpovědný řešitel za FIM UHK.

 

INKOV

Člen skupiny ISHAS (Intelligent Systems for Human Activities Support) - zkoumání teoretických aspektů inteligentních prostředí (ambient inteligence) s důrazem na úlohu znalostí a managementu znalostí, a na aplikace těchto přístupů.

 

FIMINO

Inovace studijních programů Fakulty informatiky a managementu UHK pro znalostní ekonomiku; IČ CZ.1.07/2.2.00/15.0012; ESF

 

PŘEDNÁŠKOVÝ POBYT RICHARDA BRUNET-THORNTONA

Rozvojový projekt IČ 220; doba řešení: 2010; zadavatel: FRVŠ – odpovědný řešitel

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Rozvojový projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0044, ESF a MŠMT

KA 5 – RLZ v klíčové oblasti Systémy řízení jakosti pro realizaci VaV, certifikace v rámci systémů řízení jakosti, oběh dokladů a archivace – metodik

KA 11 – RLZ v klíčové oblasti Komunikace a prezentace vědy - metodik

 

ROZVOJ VÝUKY SYSTÉMOVÉHO MYŠLENÍ STUDENTŮ INFORMATIKY A MANAGEMENTU

Rozvojový projekt IČ 457; doba řešení: 2008; zadavatel: FRVŠ – odpovědný řešitel

 

EVENE

Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange,

IČ: 2005 – 3837 / 001 - 001 ELE-ELEB 12, Zadavatel: eLearning Programme, výuka předmětu Systems Theory

 

IDV UHK   

Institut Dalšího Vzdělávání Univerzity Hradec Králové, rozvojový projekt SROP; zadavatel: FRVŠ – tvorba studie proveditelnosti a analýzy CBA

 

VYTVOŘENÍ MODULÁRNÍHO KURZU ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

Zadavatel: Královehradecký kraj, IČ: IPS1SMD200401/VP01 – spoluřešitel

 

ZVÝŠENÍ KVALITY MANAGEMENTU OBCÍ DO PĚTI TISÍC OBYVATEL II

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ: WB-10-05 – tvorba modulu Informační a komunikační technologie v obcích.

 

REKAP

Zadavatel: ESF – Evropský sociální fond v ČR

Rozvoj e-learningových kompetencí akademických pracovníků, RČ: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0406, lektor

 

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Odborná publikace „e-Tourism v oblasti cestovního ruchu“ pro projekt OP RLZ -MMR „Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu“, zakázka v rámci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Název: Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu, Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0002, opatření: 4.2, priorita: 4, spoluautor

 

e)      Interní vědecké projekty / Internal research projects

 

Specifický výzkum

Projekty Excelence

 

zpět

 

 

 

Publikační činnost / Publications

 

Google Scholar records

 

Časopisy / Journals

·           Bureš, V., Režný, L., Zanker, M.: Bottom-up Modelling Approach and Mesoscopic Simulations in Traffic System Dynamics Models, Simulation, 96(3), 313-324

·           Režný, L.; Bureš, V. (2019). Energy Transition Scenarios and Their Economic Impacts in the Extended Neoclassical Model of Economic Growth. Sustainability, 11, 3644

·           Bureš, V., Ponce, D., Čech, P., Mls, K. (2019). The effect of trial repetition and problem size on the consistency of decision making. PLoS ONE 14(5): e0216235. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216235

·           Válek, L., Bureš, V. (2018). Time Bank and Dynamics of its Metamodel, Postmodern Openings 9(4), 157-183, http://dx.doi.org/10.18662/po/50 

·           Tučník, P., Nacházel, T., Čech, P., Bureš, V. (2018). Comparative Analysis of Selected Path-Planning Approaches in Large-Scale Multi-Agent-Based Environments. Expert Systems with Applications 113, 415-427, doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.07.001

·           Bureš, V., Otčenášková, T. (2018). Complexity of Information Society Prevents Achievement of Satisfactory Decision Making, Postmodern Society 9(2), 175-195.

·           Režný, L., Bureš, V.: Adding Feedbacks and Non-Linearity to the Neoclassical Growth Model: a New Realm for System Dynamics Applications, Systems 2018, 6(2), 8. 10.3390/systems6020008

·           Otčenášková, T., Bureš, V.: Self-assessment of intellectual capital in an organisation: inclusion of internal view, dynamics, and topicality. Journal of Intellectual Capital, 19(2), 387-406

·           Štěpánek, J., Bureš, V.: A Proposal of Generic Models for Adaptable Web Applications, Journal of Engineering and Applied Sciences, 13(2), 298-302

·           Bureš: A Method for Simplification of Complex Group Causal Loop Diagrams Based on Endogenisation, Encapsulation and Order-Oriented Reduction, Systems 2017, 5(3), 46; doi:10.3390/systems5030046

·           Bureš, V., Racz, F.: Identification of Sustainability Key Factors Based on Capturing Dominant Feedbacks of Behavioural Stereotypes in Socio-Economic Systems, Systems 5(2), 42. doi: 10.3390/systems5020042

·           Bureš, V., Mikulecká, J., Ponce, D.: Digital Television as a Usable Platform for Enhancement of Learning Possibilities for the Elderly, Sage Open, Vol. 7, n. 2, April-June 2017, 1-9, 10.1177/2158244017708817

·           Bureš V, Čech P, Mikulecká J, Ponce D, Kuca K. (2016) The effect of cognitive training on the subjective perception of well-being in older adults. PeerJ, 4:e2785 https://doi.org/10.7717/peerj.2785

·           Bureš, V., Racz, F.: Application of System Archetypes in Practice: an Underutilised Pathway to Better Managerial Performance, Journal of Business Economics and Management, vol. 17, n. 6, pp. 1081-1096, http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2016.1203355

·           Bureš, V.: Meta-Analysis of Business-Related Research in the Former Warsaw Pact and the Soviet Union Countries, Baltic Journal of Management, vol. 12., n. 1, pp. 6-24, doi: http://dx.doi.org/10.1108/BJM-01-2016-0009

·           Tučník P, Bureš V (2016) Experimental Evaluation of Suitability of Selected Multi-Criteria Decision-Making Methods for Large-Scale Agent-Based Simulations. PLoS ONE 11(11): e0165171. doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165171

·           Brunet-Thornton, R., Koža, M., Bureš, V.: The Toyota Production System – Czech and Nippon Cultural Perspectives, E+M Ekonomie a Management, 19(2), 142-156, 2016, doi: http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2016-2-010

·           Tučník, P., Válek, L., Blecha, P., Bureš, V.: Use of Timebanking as a Non-monetary Component in Agent-based Computational Economics Models, WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 13, Art. #22, pp. 229-237, ISSN 1109-9526, E-ISSN 2224-2899

·           Bureš, V., Tučník, P., Mikulecký, P., Mls, K., Blecha, P.: Application of Ambient Intelligence in Educational Institutions: Visions and Architectures, International Journal of Ambient Computing and Intelligence, vol. 7, no. 1, pp. 94-120, 2016, ISSN 1941-6237, doi: http://dx.doi.org/10.4018/IJACI.2016010105

·           Brunet-Thornton, R., Bureš, V., Otčenášková, T., Racz, F. (2016). Organisational Culture and Knowledge sharing in the Czech Settings: A Survey-based Pragmatic Review, Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, Vol. 2016 (2016), Article ID 677375, DOI: http://dx.doi.org/10.5171/2016.677375

·           Bureš, V.: Comparative Analysis of System Dynamics Software Packages, International Review on Modelling and Simulations, Vol. 8, N.2, pp. 245-255, 2015, ISSN 1974-9821 (OBD2015)

·           Štěpánek, J., Bureš, V.: Structure-Oriented Algorithms for Comparison of Web Pages Resemblance, International Journal on Communications Antenna and Propagation, vol. 4., n. 6., pp. 221-228, 2014, ISSN 2039-5086 (OBD2015)

·           Bureš, V., Tučník, P.: Complex Agent-based Models: Application of a constructivism in the Economic Research, E+M Ekonomie a Management, vol. 17, n. 3, pp. 152-168, ISSN 1212-3609 (OBD2014)

·           Shatil E, Mikulecká J, Bellotti F, Bureš V (2014) Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function. PLoS ONE 9(7): e101472. doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0101472

·           Kolerová, K., Otčenášková, T., Bureš, V.: Analysis of Influential Factors on the Sharing of Information and Knowledge within Organizations, Global Journal on Technology vol.5 (2014), pp. 43-48, ISSN 2147-5369.

·           Bureš, V., Otčenášková, T.: Barcodes and Optical Character Recognition in Automation: the Automotive Industry Case Study, Global Journal on Technology vol.5 (2014), pp. 35-42, ISSN 2147-5369.

·           Bureš, V., Otčenášková, T.: Software applications for visualisation in automation, Global Journal on Technology, vol.5 (2014), pp. 26-34, ISSN 2147-5369.

·           Otčenášková, T., Kolerová, K., Bureš, V.: Sharing of Resources: Theoretical Background and a Case Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 698-705, 2014. ISSN 1877-0428, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.532

·           Bureš, V., Stropková, A.: Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1088-1093, 2014. ISSN 1877-0428, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.592

·           Marešová, P., Jašíková, V., Bureš, V.: Multi-criteria Model for Evaluation of Cluster Initiatives: The Comparative Case Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1242-1246, 2014. ISSN 1877-0428, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.619

·           Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, V.: Management of biological and chemical incidents: simulation-based decision support, Scientia Agriculturae Bohemica, vol. 44, n. 3, pp. 189-196, 2013, ISSN 1211-3174, doi: http://dx.doi.org/10.7160/sab.2013.440310

·           Brunet-Thornton, R., Bureš, V.: When Knowledge Management Collides with National Culture: the East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof?), Actual Problems of Economics, vol. 146, n. 8, pp. 224-234, 2013, ISSN 1993-6788

·           Brunet-Thornton, R., Bureš, V.: Interpreting the Czech Knowledge Management Experience, Ekonomický časopis, vol. 61, n. 5, p. 468-481, 2013, ISSN 0013-3035

·           Tučník, P., Bureš, V.: Inclusion of Complexity: Modelling Enterprise Business Environment by Means of Agent based Simulation, International Review on Modelling and Simulations, vol. 6, n. 5, pp. 1709-1717, ISSN 1974-9821

·           Bureš, V., Mikulecká, J., Ponce, D., Otčenášková, T.: Experimental Evaluation of T-Learning Applications Usability, International Review on Computers and Software, vol. 8, n. 5, pp. 1120-1125, May 2013, ISSN 1828-6003

·           Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P.: Decision Support during Biological Incident Management: the Employment of Multi-agent Simulations, WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, vol. 9, n.3, pp. 67-76, July 2012, ISSN 1109-9518, E-ISSN: 2224-2902

·           Bureš, V., Čech, P., Otčenášková, T.: Proposal of Simulation-Based Management of Biological or Chemical Incidents as a Smart Solution , International Review on Computers and Software, Vol. 7, n. 5, September 2012, pp. 2173-2178, ISSN 1828-6003

·           Bureš, V., Čech, P: Digital Television Based Learning as a Component of Smart Environments for Elderly: the Voice Interaction, International Review on Computers and Software, Vol. 7, n. 4, pp. 1445-1452, Part A, July 2012, ISSN 1828-6003

·           Brunet-Thornton, R., Bureš, V.: The Cross-Cultural Management: Establishing a Czech Benchmark, E+M Ekonomie a Management, roč. 15, č. 3, str. 46-62, ISSN 1212-3609

·           Otčenášková, T., Bureš, V., Mikulecká, J.: Principal Starting Points of Organisational Knowledge Intensity Modelling, Journal of Organizational Knowledge Management, Volume 2012 (2012), Article ID 453016, 12 pages, ISSN 2166-0808, DOI: 10.5171/2012.453016

·           Kažimír, P., Bureš, V., Otčenášková, T.: A Swap of Perspectives: Data Migration and Knowledge Management as Mutually Interrelated Disciplines, Journal of Organizatinal Knowledge Management, Volume 2012 (2012), Article ID 737649, 11 pages, ISSN 2166-0808, DOI: 10.5171/2012.737649

·           Bureš, V.: A Process View on Product Management in Software Engineering Companies, Journal of Software and Systems Development, Volume 2012 (2012), Article ID 898139, 12 pages, ISSN 2166-0824, DOI: 10.5171/2012.898139

·           Bureš, V.: Interactive Digital Television and Voice Interaction: Experimental Evaluation and Subjective Perception by Elderly, Elektronika ir Elektrotechnika - Electronics and Electrical Engineering, Kaunas: Technologija, 2012, 6(122), pp 87–90, ISSN 1392-1215, DOI: 10.5755/j01.eee.122.6.1827

·           Medárová, V., Bureš, V., Otčenášková, T.: A Review of Obstacles to Successful e-Learning Deployment in SMEs, Journal of Innovation Management in Small and Medium Enterprises, Volume 2012 (2012), Article ID 715039, ISSN 2166-076X, DOI: 10.5171/2012.715039

·           Bureš, V., Otčenášková, T., Čech, P., Antoš, K.: A Proposal for a Computer-Based Framework of Support for Public Health in the Management of Biological Incidents: the Czech Republic Experience, Perspectives in Public Health, November 2012, vol. 132, n. 6, pp. 292-298, ISSN 1757-9139, DOI: 10.1177/1757913912444260

·           Bureš, V., Brunet-Thornton, R., Otčenášková, T.: Investigation of Ambient Intelligence and Knowledge Management Interrelationship: the Czech Perspective, Journal of Communication and Computer, vol. 9, no. 4, pp. 397-405, 2012, ISSN 1548-7709

·           Bureš, V., Otčenášková, T., Jašíková, V.: The evaluation of external data resources for business intelligence applications: the example of the Czech, Journal of Systems Integration 3 (1), pp. 32 - 44. [Online] Available at: http://www.si-journal.org. ISSN: 1804-2724

·           Bureš, V., Griffin, D., Hackett, D., Kročitý, P., Kubička, E.: Rethinking of Knowledge Management Inroduction at Teaching Universities: the Framework Development, PEC 2011, 32(32):33-46, ISSN 1822-7864

·           Jašíková, T., Bureš, V.: The Paradox of the Certification Process: Knowledge Management Approach to Sustainable Development of Mass Social Events, International Journal of Energy and Environment, vol. 5, iss. 5, pp. 601-609, 2011, ISSN 1109-9577

·           Čech, P., Bureš, V., Otčenášková, T., Antoš, K., Vaněk, J.: (A180) Simulation of an Emergency Situation Caused by Biochemical Incident. Prehospital and Disaster Medicine, vol. 26, pp. s62-s63, doi:10.1017/S1049023X1100197X, 2011, ISSN 1049-023X

·           Čech, P., Bureš, V., Antoš, K., Otčenášková, T., Macela, A., Musilek, P.: Ontological Models and Expert Systems in Decision Support of Emergency Situations, Millitary Medical Science Letters, vol. 80, n.1., p. 21-27, ISSN 0372-7025

·           Bureš, V., Čech, P., Ponce, D.: Developing an Interface for the Special Target Group: Comparison of Verbal and Non-Verbal Voice Interaction, Cybernetic letters – Informatics, Cybernetics and Robotics, vol. 1/2010, ISSN 1802-3525

·           Antoš, K., Bureš, V., Čech, P., Ponce, D.: Computer-Based Support of Decision Making Processes during Biological Incidents, Journal of Systems Integration, Vol 1, No 1-2 (2010), pp. 33-42, ISSN 1804-2724

·           Bureš, V. Konceptuální perspektiva znalostního managementu, E+M Ekonomie a Management, 2009, roč. 12, č. 2, str. 84-96, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V., Čech, P., Mls, K.: Educational Possibilities in the Development of the Ambient Intelligence Concept, PEC 2009, 13(13):25-31, ISSN 1822-7864 

·           Bureš, V., Čech, P., Mikulecká, J., Olševičová, K., Ponce, D., Rohrová, H.: Interaktivní digitální televize a vzdělávání, Aula, vol. 16, č. 2, str. 67-69, 2008, ISSN 1210-6658 

·           Bureš, V., Čech, P.: Knowledge Management: the Central European Experience, Effective Executive, ICFAI University Press, India, June 2008, vol.XI, no.6, pp.47-53, ISSN 0972-5172 

·           Bureš, V., Ponce, D., Čech, P.: Digitalization of Europe: a New Challenge for Education, Global Problems of Education in 21st century, PEC 2008; 5(5):43-54, ISSN 1822-7864  

·           Bureš, V., Čech, P., Ponce, D.: Digitalizace: nové výzvy a nové možnosti, Pošta, telekomunikace a elektronický obchod, roč. 3, 1/2008, str. 1-10, ISSN 1336-8281 

·           Bureš, V.: Znalosti v organizacích. ControllerNews, vol.XIII, 2/2007, pp.19-20, Controller-Institute, Praha, 2007, ISSN 1214-5149 

·           Bureš, V., Čech, P.: Complexity of Ambient Intelligence in Managerial Work, ACM SIGCSE Bulletin, ACM Press NY, Vol.39, Iss.3 (September 2007), pp.325, 2007, ISSN 0097-8418 

·           Bureš, V.: Systems Thinking as a Basis for Ambient Intelligence, ACM SIGCSE Bulletin, ACM Press NY, Vol.38, Iss.3 (September 2006), pp.318, 2006, ISSN 0097-8418 

·           Bureš, V.: KM-Beat-It: Metodika zavádění znalostního managementu, E+M Ekonomie a Management, roč.8, č.3, str. 36-50, Liberec, 2005, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V., Ponce, D.: Knowledge-Based Support of Newcomers Integration into an Organization, ACM SIGCSE Bulletin, ACM Press NY, Vol.37,  Iss.3 (September 2005), pp.372, 2005, ISSN 0097-8418 

·           Bureš, V.: Řízení lidských zdrojů a znalostní procesy, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.7, č.4, str.47-57, 2004, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V.: Klasifikace znalostí, znalostní strategie a styly znalostního managementu, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.7, č.1, str.43-48, 2004, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V.: Cultural Barriers in Knowledge Sharing, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.6, special issue, str.57-62, 2003, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V.: Řízení intelektuálního kapitálu, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.6, č.3, str.77-82, 2003, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V., Buchta, M.: Přístupy k vedení lidí a znalostní společnost, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.6, č.1, str.33-39, 2003, ISSN 1212-3609 

·           Olševičová, K., Bureš, V.: Užití principů workflow v e-learningu, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.6, č.3, str.125-129, 2003, ISSN 1212-3609 

·           Bureš, V.: Lidský pohled na reengineering, Systémová Integrace, Česká společnost pro systémovou integraci, Praha, roč.9, č.2, str.62-80, 2002, ISSN 1210-9479 

·           Bureš, V.: Kulturní bariéry sdílení znalostí, E+M Ekonomie a Management, Liberec, roč.5, č.4, str.50-55, 2002, ISSN 1212-3609

 

Sborníky / Proceedings

ČR a SR / Czech and Slovak

·                Bureš, V.: Neformální a formální organizační struktury a jejich souvislost se zaváděním znalostního managementu, doktorandská konference IMEA 2002, Liberec, str.20-26, 2002, ISBN 80-7083-606-7 

·                Bureš, V.: Firemní kultura jako determinanta zavádění znalostního managementu, doktorandská konference IMEA 2003, Hradec Králové, 2003, ISBN 80-7041-761-7 

·                Bureš, V., Čech, P.: Univerzitní prostředí a znalostní management, konference Systémová integrace 2003, Praha, str.191-198, 2003, ISBN 80-245-0522-3 

·                Bureš,V., Hájek, L.: Elearningový kurz Makroekonomie I, soutěž E-learning 2003, Hradec Králové, 2003, ISBN 80-7041-965-2  

·                Hájek,L., Bureš,V.: Kurz Makroekonomie II v prostředí WebCT, soutěž E-learning 2003, Hradec Králové, 2003, ISBN 80-7041-965-2  

·                Bureš, V., Olševičová, K.: Uplatnění sémantického webu a workflow v e-learningu, Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti, Ekonomická univerzita Bratislava, Bratislava, 2003, ISBN 80-225-1700-3  

·                Bureš, V., Čech, P.: Znalostní management na FIM UHK, vědecko-pedagogická konference Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách, Pardubice, str.29-33, 2003, ISBN 80-7194-623-0 

·                Bureš, V., Olševičová, K.: E-learning v prostředí univerzity, IV. vedecká konferencia doktorandov, Nitra, str.209-213, 2003, ISBN 80-8050-582-9 

·                Bureš, V.: Důvody nízkého nebo neefektivního využívání ICT při sdílení znalostí, sborník prací Intermedia 2003, Hradec Králové, str.79-96, 2004, ISBN 80-7041-222-4 

·                Bureš, V.: Methodology of Knowledge Management Introduction, doktorandská konference IMEA 2004, Collection of Annotations, Pardubice, 2004, ISBN 80-7194-664-8 

·                Bureš, V.: The Role of the Internet in Knowledge Management Introduction, 6.ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku, Zlín, str.134-138, 2004, ISBN 80-7318-162-2 

·                Bureš, V.: Vedení lidí a znalostní management, sborník prací Intermedia 2003, Hradec Králové, str.121-132, 2004, ISBN 80-7041-222-4 

·                Bureš, V.: Znalostní management a metriky úspěchu, vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2004, Hradec Králové, str.12-17, 2004, ISBN 80-7041-366-2 

·                Bureš, V.: Znalostní management jako zdroj konkurenční výhody podniku, mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2004, Brno, str.54-62, 2004, ISBN 80-7302-075-0 

·                Bureš, V.: Marketingový výzkum, sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004, Gaudeamus, Hradec Králové, 2004, ISBN 80-7041-798-6 

·                Bureš, V., Poulová, P.: Průvodce akademika, sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004, Gaudeamus, Hradec Králové, 2004, ISBN 80-7041-798-6 

·                Bureš, V.: Znalostní management u nevýrobních organizací, vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2005, Hradec Králové, str.17-20, 2005, ISBN 80-7041-978-4 

·                Bureš, V.: Metodika zavádění znalostního managementu, 4.ročník konference Znalosti 2005, Stará Lesná, Slovensko, str.17-20, 2005 

·                Bureš, V.: Kognice jako zdroj konkurenční výhody organizace, konference s mezinárodní účastí Kognice 2005, Hradec Králové, 2005, ISBN 80-7041-523-1 

·                Bureš, V.: CSF in Knowledge Management Implementation, mezinárodní vědecká konference ECOMA 2005, Lázně Bohdaneč, str.76-79, ISBN 80-7194-806-3 

·                Bureš, V.: Využití prostředí WebCT pro výuku Teorie systémů, sborník příspěvků ze semináře a soutěže E-learning 2005, Hradec Králové, 2005, ISBN 80-7041-595-9 

·                Bureš, V.: Kritéria hodnocení metodik zavádění znalostního managementu, mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2005, Brno, 2005, ISBN 80-7302-098-X 

·                Bureš, V.: Znalostní management ve středních a malých podnicích, 6. mezinárodní vědecká konference REGIO 2005, Cheb, 2005, ISBN 80-7043-432-5, str.28-35 

·                Bureš, V.: Znalostní strategie pro znalostní management, 5. ročník mezinárodní vědecké konference Znalosti 2006, Hradec Králové, VŠB Ostrava, 2006, str.268-271, ISBN 80-248-1001-8 

·                Bureš, V., Čech, P.: Knowledge Management at the Organisational Level, 5. ročník mezinárodní vědecké konference Znalosti 2006, Hradec Králové, VŠB Ostrava, 2006, str.1-4, ISBN 80-248-1001-8 

·                Bureš, V.: Knowledge Management and its Contribution to an Organisation’s Competitiveness, Hradecké ekonomické dny 2006, Gaudeamus, Hradec Králové, str.55-60, 2006 ISBN 80-7041-895-8 

·                Bureš, V.: Small and Medium Sized Enterprises as a Part of Knowledge Economy, 4th international symposium International Business Administration, Karviná, 2006, str. 352-358, ISBN 80-7248-353-6 

·                Bureš, V.: Softwarová podpora systémového myšlení manažerů, Sborník příspěvků konference Pedagogický software 2006, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006, str.127-129, ISBN 80-85645-56-4 

·                Čech, P., Bureš, V.: Tvorba t-learningových aplikací, sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006, Gaudeamus, Hradec Králové, str.155-163, 2006, ISBN 80-7041-416-2  

·                Šabatová, M., Bureš, V.: Provázanost strategií u malých a středních podniků, 2. mezinárodní konference SCIP Czech, Praha, 2006, str. 33-37, ISBN 80-01-03597-2 

·                Bureš, V.: Vzdělávání a systémové myšlení jako podpora konceptu „Ambient Intelligence“, Praha, 06.12.2006. In: Rosický, A., Mildeová, S., Šubrta, V. (eds.). Systémové přístupy 2006. System approaches 2006. Praha: Oeconomica, 2006, str. 121-126 ISBN  80–245–1153–3 

·                Bureš, V. Hájek L.: Česká republika a znalostní ekonomika, II. workshop Znalostný manažment, VŠM, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89306-02-2 

·                Čech, P., Ponce, D., Bureš, V., Olševičová, K.: ELU Project Approach to IDTV Pedagogy, 5th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications ICETA 2007, Stará Lesná, Slovakia, pp. 307-310, 2007, ISBN 978-80-8086-061-5 

·                Čech, P., Bureš, V., Ponce, D.: Digitální televize jako vzdělávací médium, sborník z konference a soutěže eLearning 2007, Hradec Králové, 2007, str. 210-216, ISBN 978-80-7041-573-3 

·                Čech, P., Bureš, V.: Ambient Intelligence at a Managerial Workplace: the Role of Systems Thinking and Object Modeling, mezinárodní konference Virtuálna univerzita 2007, Bratislava, 2007, str. 49-51, ISBN 978-80-89316-09-0 

·                Bureš, V.: Rozvoj systémového myšlení za pomocí nástrojů LMS, Konference Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách, ale nejen na nich, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha, 2008, str. 19-23, ISBN 978-80-86744-76-6 

·                Bureš, V., Čech, P.: Ambient Intelligence at Managerial Workplace: an Issue for Systems Thinking and Object Modeling, In: Systémové přístupy 2007, konference s mezinárodní účastí, sborník abstraktů, Praha: Oeconomica, 2007, s. 7-8, ISBN 978-80-245-1310-2 

·                Bureš, V., Čech, P.: Ambient Intelligence at Managerial Workplace: an Issue for Systems Thinking and Object Modeling, In: Systémové přístupy 2007, konference s mezinárodní účastí, [CD-ROM], Praha: Oeconomica, 2007, s. 16-20, ISBN 978-80-245-1320-1 

·                Bureš, V.: Rozvoj výuky teorie systémů na FIM UHK, E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha, 2008, str. 101-108, ISBN 978-80-86744-78-0 

·                Bureš, V.: Znalostí management jako aplikační oblast kognitivních věd, recenzovaný sborník IV. ročníku konference s mezinárodní účastí Kognice, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, ISBN 978-80-7041-023-3, str. 208-218 

·                Bureš, V.: Systémové myšlení manažerů a informatiků, konference E-learning 2008,  Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, str. 140-145, ISBN 978-80-7041-143-8 

·                Čech, P., Bureš, V.: ELU authoring tool and t-learning course implementation, konference E-learning 2008, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, str. 156-161, ISBN 978-80-7041-143-8 

·                Bureš, V., Čech, P., Mohelská, H.: Možnosti znalostních technologií pro podporu rozvoje cestovního ruchu obcí a regionů, konference ISSS 2009, Hradec Králové, 2009, str. 74-77, ISBN 978-80-254-3941-8 

·                Griffin, D., Hackett, D., Kročitý, P., Kubička, E., Bureš, V.: A knowledge management framework for teaching universities: Proposal and application (case study), 6th International Workshop on Knowledge Management, str. 41-59, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-89306-12-1

·                Otčenášková, T., Bureš, V.: Teoretická východiska modelování znalostní intenzity, Hradecké ekonomické dny 2012, Hradec Králové, str. 217-222, 2012, ISBN 978-80-7435-171-6

·                Sláma, M., Bureš, V., Jašíková, V.: Management vzdělávacích institucí: využití nástrojů ambient intelligence pro podporu tvorby, zpracování a sdílení informací a znalostí, Hradecké ekonomické dny 2012, Hradec Králové, str. 252-256, 2012, ISBN 978-80-7435-171-6

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Kažimír, P., Medárová, V.: Možnosti modelování a kvantifikace znalostní intenzity organizací, IMEA 2012, Hradec Králové, str. 168-174, 2012, ISBN 978-80-7435-185-3

·                Bureš, V., Kolerová, K., Marešová, P., Otčenášková, T., Zubr, V., Jašíková, V.: Komplexní systém hodnocení ekonomických klastrů, Hradecké ekonomické dny 2013, Hradec Králové, Feb 19-20, 2013, part I, pp. 269-274, ISBN 978-80-7435-249-2

·                Stropko, P., Bureš, V.: Skúsenosti aplikácie znalostného manažmentu v oblasti e-health, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, 4.-5. 2. 2014, díl III, str. 139-145. ISBN 978-80-7435-368-0

·                Otčenášková, T., Kolerová, K., Němcová, Z., Borkovcová, M., Cimler, R., Stropková, A., Bureš, V.: Softwarové aplikace pro vizualizace v automatizaci, 14. mezinárodní konference IMEA2014, Sychrov, Česká republika, 25.-26.9.2014, TU v Liberci, str. 218-224, ISBN 978-80-7494-106-1 (pouze VŠM) (OBD2014)

·                Bureš, V., Brunet-Thornton, R.: Confronting Cultural Barriers to Knowledge Management Using a Distinctive Czech Cultural Model, The 8th International Days of Statistics and Economics, Praha, pp. 210-218, September 11–13, 2014, ISBN 978-80-87990-02-5 (OBD2015)

·                Zacharová, A., Bureš, V.: Knowledge-Oriented Issues of Research and Development in Multinational Enterprises, Proceedings of the International Conference Hradecké ekonomické dny 2015, Vol. 5, Hradec Králové, ČR, str. 328-333, 3-4 Feb, 2015, ISBN 978-80-7435-550-9

·                Špiesz, P., Bureš, V., Kovárník, J.: Selected Aspects of Mutual Interrelationship of Corporate Culture and Knowledge Sharing in Organizations. Proceedings of the International Conference Hradecké ekonomické dny 2015, Vol. 5, Hradec Králové, ČR, str. 271-277, 3-4 Feb, 2015, ISBN 978-80-7435-550-9 (OBD2015)

·                Racz, F., Řezníček, M., Bureš, V.: Možnosti využití systémových archetypů v podnikové praxi, Hradecké ekonomické dny 2016, 2.-3.2.2016, Hradec Králové, ČR, str. 181-188, ISSN 2464-6032.

·                link

 

Zahraniční / International

·                Bureš, V., Hájek, L., Olševičová, K.: Macroeconomics course in WebCT environment, 2nd Intl. Conf. on Multimedia and Information & Communication Technologies, Badajoz, Spain, 2003, ISBN 84-96212-11-4 

·                Bureš, V., Čech, P.: Knowledge Management and Czech Universities, Knowledge Management Summer School, San Sebastian, Spain, str.1-6, 2003, ISBN 0-85358-122-3 

·                Olševičová, K., Ponce, D., Bureš, V.: Tailoring e-course to skills and preferences of  individual students by intelligent e-resource management, 2nd Intl. Conf. on Multimedia and Information & Communication Technologies, Badajoz, Spain, str.1823-1826, 2003, ISBN 84-96212-12-2 

·                Bureš, V., Čech, P.: Knowledge Assets in Educational Institutions, Proceedings of 5th European Conference on Knowledge Management, Paris, France, str.83-94, 2004, ISBN 0-9547096-5-9 

·                Čech, P., Bureš, V.: E-learning as a Basic Element in Systemic Approach to Knowledge Management,  Proceedings of 5th European Conference on Knowledge Management, Paris, France, str.161-170, 2004, ISBN 0-9547096-5-9 

·                Čech, P., Bureš, V.: E-learning Implementation at University, Proceedings of 3rd European Conference on e-Learning, Paris, France, str.25-34, 2004, ISBN 0-9547096-7-5 

·                Bureš, V., Poulová, P., Čech, P.: Alternative Utilization of Virtual Learning Environment, 3rd Intl. Conf. on Multimedia and Information & Communication Technologies, Recent Research Developments in Learning Technologies, FORMATEX, Cáceres, Spain, Vol.1, str. 21-25, 2005, ISBN 609-5995-3 

·                Bureš, V.: Methodology of Knowledge Management Implementation, 3rd Intl. Conf. on Multimedia and Information & Communication Technologies, Recent Research Developments in Learning Technologies, FORMATEX, Cáceres, Spain, Vol. 3, str. 963-968, 2005, ISBN 609-5997-X 

·                Bureš, V., Ponce, D.: Knowledge-Based Support of Newcomers Integration into an Organization, The Tenth Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ACM SIGCSE, Monte da Caparica, Portugal, 2005, ISBN 1-59593-024-8 

·                Bureš, V.: E-commerce Companies and Knowledge Management Implementation, IADIS International Conference e-Commerce 2005, Porto, Portugal, 2005, ISBN 972-8924-06-2 

·                Bureš, V.: Communication problems in a virtual learning environment, IADIS International Conference on Web based communities 2006, IADIS, San Sebastian, Spain, str.453-455, ISBN 972-8924-10-0 

·                Bureš, V.: Knowledge Management and its Implementation, Proceedings of the 2nd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2006), INSTICC, Setubal, Portugal, 2006, str. 115-118, ISBN 978-972-8865-47-4 

·                Bureš, V.: Systems Thinking as a Basis for Ambient Intelligence, Proceedings of  11th conference on ITiCSE06, Bologna, Italy, 2006, str.318, ISBN:1-59593-055-8 

·                Čech, P., Bureš, V.: Utilisation of Business Intelligence in an Education Environment, Current Development in Technology-Assisted Education (2006), Vol.1, Formatex, Spain, 2006, str.210-214, ISBN 84-690-2471-X 

·                Bureš, V., Čech, P.: Ambient Intelligence and the Role of Education of Future Managers, Current Development in Technology-Assisted Education (2006), Vol.2, Formatex, Spain, 2006, str.1037-1041, ISBN 84-690-2472-8 

·                Bureš, V.: Knowledge Management: The Czech Situation and Approach, Proceedings of the International Conference and Exhibition KMICE06, Sintok, Kedah, Malaysia, 2006, str. 621-627, ISBN 983-3282-90-3 

·                Bureš, V., Čech, P.: Knowledge Intensity of Organizations in Knowledge Economy, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies, INSTICC, Barcelona, 2007, str. 210-213, ISBN 978-972-8865-79-5 

·                Čech, P., Bureš, V.: Recommendation of Web Resources for Academics - Architecture and Components, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies, INSICC, Barcelona, 2007, str. 437-440, ISBN 978-972-8865-78-8 

·                Ponce, D., Olševičová, K., Bureš, V., Míkovec, Z., Čech, P: ELU Project Approach to Design of Educational Applications for iDTV, EuroITV 2007, Amsterdam, TICSP Series #35, str. 265-269, 2007, ISBN 978-952-15-1765-5, ISSN 1456-2774 

·                Bureš, V., Čech, P.: Compexity of Ambient Intelligence in Managerial Work, Inclusive Education in Computer Science, ITiCSE 2007, Dundee, Scotland, 2007, str.325, ISBN 978-1-59593-611-0 

·                Čech, P., Bureš, V., Ponce, D., Olševičová, K., Rohrová, H., Mikulecká, J.: Digital Interactive Television as an Educational Medium, Changing Television Environments, EuroITV08 TICSP Adjunct Proceedings, Salzburg, Tampere Interational Center for Signal Processing, TICSP Series #42, str. 171-174, 2008. ISBN 978-952-15-1990-1, ISSN 1456-2774 

·                Olševičová, K., Ponce, D., Bureš, V., Čech, P.: Target User Group Definition Based on Personas’ Approach, IADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction 2008, Amsterdam, 2008, str.319-322, ISBN 978-972-8924-59-1 

·                Čech, P., Bureš, V.: Ambient Intelligence – an Educational Background, IADIS International Conference Telecommunications, Networks and Systems 2008, Amsterdam, 2008, str. 133-137, ISBN 978-972-8924-62-1 

·                Bureš, V., Olševičová, K., Čech, P.: Educational Games as Interactive Applications in the IDTV Pedagogy, IADIS International Conference Gaming 2008: Design for Engaging Experience and Social Interaction 2008, Amsterdam, 2008, str.108-112, ISBN 978-972-8924-63-8 

·                Bureš, V., Čech, P.: Ambient Intelligence and Support of its Development from an Educational Perspective, International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India. Published by Sydney College of Management, Australia, str. 26 (1-9), 2008, ISBN 978-0-9805956-0-4 

·                Čech, P., Bureš, V.: Advanced Technologies in e-Tourism, The 9th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, Genova, 2009, WSEAS Press, pp.85-92, ISBN 978-960-474-127-4, ISSN 1790-5109

·                Bureš, V., Brunet-Thornton, R.: Knowledge Management: The Czech Situation, Possible Solutions and the Necessity for Further Research, Proceedings of the 6th International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management, McGill University, Montréal, Canada, pp. 95-102, 2009, ISBN 978-1-906638-45-0

·                Bureš, V., Čech, P., Ponce, D.: Technology, Elderly and Health: a Vital Mind Project Contribution to Quality of Life, ICPCM 2009, Sydney College of Management, Australia, str. 1-8, 2009, ISBN 978-0-9805956-1-1

·                Čech, P., Bureš, P., Mikulecká, J., Rohrová, H.: Comparison of Verbal and Non-Verbal Voice Interaction, ICPCM 2009, Sydney College of Management, Australia, str. 1-6, 2009, ISBN 978-0-9805956-1-1

·                Brunet-Thornton, R., Bureš, V.: Ambient Intelligence and Knowledge Management, Perspectives from the Czech Reality, WSEAS 9th International Conference on Data Networks, Communications, Computers, pp. 137-142, Faro, Portugal, 2010, ISBN 978-960-474-245-5

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P., Antoš, K.: Technology for Decision Support during Biological Incidents Responses, WSEAS 3rd International Conference on Climate Changes, Global Warming, Biological Problems, str. 101-104, Faro, Portugal, 2010, ISBN 978-960-474-247-9

·                Jašíková, V., Bureš, V., Marešová, P.: The certification as a tool for environmental management of social events, Proceedings of the 6th IASME/WSEAS International Conference on Energy & Environment, Cambridge, United Kingdom, 2011, ISBN: 978-960-474-274-5

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P.: Multi-agent Simulations in Decision Support: Specifics of the Biological Incident Management, 12th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC '11), Transilvanian University of Brasov, Brasov, Romania (April 11-13 2011), 2011, ISBN 978-960-474-293-6

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P.: Conceptual Modeling for Management of Public Health in Case of Emergency Situations, International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, p. 344-348, Paris, France (October 26-29 2011), 2011, ISBN 978-989-8425-80-5

·                Bureš, V., Ponce, D., Čech, P., Otčenášková, T.: Interactive Digital TV as the e-Learning Platform: Towards Supportive Environments for Elderly, International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, p. 107-113, Paris, France (October 26-29 2011), 2011, ISBN 978-989-8425-81-2

·                Bureš, V.: A Bottleneck of Product Management in Small and Medium Sized Software Engineering Organisations, 18th International Business Information Management Association conference, Istanbul, Turkey, pp. 133-143, 2012, ISBN 978-0-9821489-7-6

·                Kažimír, P., Bureš, V., Otčenášková, T.: The Fusion of Data Migration and Knowledge Management, 18th International Business Information Management Association conference, Istanbul, Turkey, pp. 326-334, 2012, ISBN 978-0-9821489-7-6

·                Medárová, V., Bureš, V., Otčenášková, T.: An Overview of e-Learning Barriers in the Business Environment of Small and Medium Sized Enterprises, 18th International Business Information Management Association conference, Istanbul, Turkey, pp. 341-348, 2012, ISBN 978-0-9821489-7-6

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Mikulecká, J.: Theoretical Fundaments of Knowledge Intensity Modelling, 18th International Business Information Management Association conference, Istanbul, Turkey, pp. 1232-1243, 2012, ISBN 978-0-9821489-7-6

·                Bureš, V., Jašíková, V., Otčenášková, T. a kol: A Comprehensive View on Evaluation of Cluster Initiatives, 8th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG-12), J. Politis (Ed.), Neapolis University, Pafos, Cyprus, 8-9 November 2012, Academic Publishing International Limited, Reading, UK, pp. 74-79, ISBN 978-1-908272-75-1

·                Bureš, V.: External Data Resources for Public Administration Intelligence Services, The 19th International Business Information Management Association Conference, p. 115-120, Barcelona, Spain, 12-13 Nov. 2012, ISBN 978-0-9821489-8-3

·                Bureš, V.: Balanced Scorecard and Business Intelligence in the Public Administration: Framework Proposal for the Czech Settings, The 19th International Business Information Management Association Conference, pp. 142-147, Barcelona, Spain, 12-13 Nov. 2012, ISBN 978-0-9821489-8-3

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P. and Prattingerová, J. (2013) Coordination of Processes as a Starting Point for Simulation-based Management of Biological Incidents. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Reykjavík, Iceland, 29 - 31 July, 2013. pp. 446-451. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Portugal. ISBN: 978-989-8565-69-3.

·                Tučník, P., Čech, P., Bureš, V.: Self-organizational Aspects and Adaptation of Agent‑based Simulation Based on Economic Principles, In. J. Swiatek et al. (eds.), Advances in Systems Science, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol.240, p. 463- 472, Springer Switzerland, ICSS 13 Wroclaw, 2014, doi: 10.1007/978-3-319-01857-7_45

·                Bureš, V.: Modelling of Information Flows in the Business Administration Realm: the Research Perspective, 5th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 13), Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sept., pp. 426-430, ISBN: 978-989-8565-75-4

·                Čech, P., Tučník, P., Bureš, V., Husáková, M.: Modelling Complexity of Economic System with Multi-Agent Systems, 5th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 13), Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sept., pp. 464-469, ISBN: 978-989-8565-75-4

·                Kolerová, K., Otčenášková, T., Bureš, V.: Information and Knowledge Sharing in Industrial Clusters: Theoretical Background and a Case Study, 5th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 13), Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sept., pp. 457-463, ISBN: 978-989-8565-75-4

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Brunet-Thornton, R.: Utilisation of Knowledge management methods in an automotive industry: Lesson from practice. The 23rd International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, Valencia, Spain, 13-14 May 2014, pp. 481-487, ISBN 978-0-9860419-2-1

·                Zubr, V., Bureš, V., Otčenášková, T.: Web 2.0 and wiki farms in the business realm: a proposal of new platform for small-sized companies. The 23rd International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, Valencia, Spain, 13-14 May 2014, pp. 1068-1073, ISBN 978-0-9860419-2-1

·                Kolerová, K., Bureš, V., Otčenášková, T.: Usage of System Archetypes in Business administration by top-managers. The 23rd International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, Valencia, Spain, 13-14 May 2014, pp. 1734-1743, ISBN 978-0-9860419-2-1

·                Ansorge, J., Otčenášková, T., Bureš, V.: Knowledge Management Implementation in a Large Automotive Company: the Case Study. The 23rd International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, Valencia, Spain, 13-14 May 2014, pp. 1086-1093, ISBN 978-0-9860419-2-1

·                Cimler, R., Otčenášková, T., Bureš, V.: Practical Implications of Search Engine Optimisation Techniques for Organisations. The 23rd International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, Valencia, Spain, 13-14 May 2014, pp. 1744-1751, ISBN 978-0-9860419-2-1

·                Otčenášková, T., Bureš, V.: Perspectives and Implications of Sharing Processes Within Organisations: The Case Study. In Vivas, C. and Sequeira, P. (eds.) The Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management ECKM 2014; September 4-5, 2014; Santarém, Portugal; pp. 1249-1254. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, ISBN: 978-1-910309-34-6.

·                Otčenášková, T., Bureš, V.: The Implications of Knowledge-Based Industries and Services. In Soliman, K.S. (ed.) The Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference on Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation; November 6-7, 2014; Milan, Italy; pp. 367-373. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9860419-3-8. (OBD2015)

·                Borkovcová, M., Bureš, V.: Conceptual model of software solution for transport logistics in the field of municipal services. In Soliman, K.S. (ed.) The Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference on Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation; November 6-7, 2014; Milan, Italy; pp. 1874-1883. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9860419-3-8. (OBD2015)

·                Bureš, V., Blecha, P., Tučník, P.: Agent-Based Modelling and Simulations as an Integral Functionality of the Business Intelligence Framework, Dregvaite, Giedre, Damasevicius, Robertas (Eds.), Communications in Computer and Information Science, vol. 538 - Information and Software Technologies. Proceedings of the 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, pp. 236-245, ISSN 1865-0929, DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_21

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P., Racz, F.: The Emergence of Public Intelligence: Penetration of Business Intelligence into the Public Administration Realm, Dregvaite, Giedre, Damasevicius, Robertas (Eds.), Communications in Computer and Information Science, vol. 538 - Information and Software Technologies. Proceedings of the 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, pp. 268-277, ISSN 1865-0929, DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_24

·                Brunet-Thornton, R., Bureš, V., Racz, F. and Otčenášková, T. (2015) Knowledge-Oriented Issues of Research and Development in Multinational Enterprises (Knowledge-Focused Debate on Research and Development Aspects in Multinational Enterprises). In: Soliman, K.S. (ed.): Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth; November 11-12, 2015; Madrid, Spain; pp. 2214-2219.USA: International Business Information Management Association (IBIMA); ISBN: 978-0-9860419-5-2.

·                Racz, F., Bureš, V., Otčenášková, T. and Brunet-Thornton, R. (2015) A Pragmatic Review of Organisational Culture and Knowledge Sharing. In: Soliman, K.S. (ed.): Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth; November 11-12, 2015; Madrid, Spain; pp. 2449-2456.USA: International Business Information Management Association (IBIMA); ISBN: 978-0-9860419-5-2.

·                Bureš, V., Brunet-Thornton, R., Otčenášková, T. and Racz, F. (2015) Multiplicity of Barriers to Knowledge Sharing. In: Soliman, K.S. (ed.): Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth; November 11-12, 2015; Madrid, Spain; pp. 2457-2465.USA: International Business Information Management Association (IBIMA); ISBN: 978-0-9860419-5-2.

·                Štěpánek, Bureš: Generic Model for Adaptable Caching in the Knowledge-Oriented Web Engineering, KSEM16, Passau, LNAI 9983, pp. 251-261, doi: 10.1007/978-3-319-47650-6_20

 

Skripta a učební texty / Textbooks

·                Zelenka, J., Šabatová, M., Bureš, V., Podhradský, P.: Application of ICT in the managers and marketing staff work, Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, Slovensko, 2005, 238 str., ISBN 80-227-2283-9 

-   Bureš, V., Šabatová, M., Zelenka, J., Podhradský, P.: Aplikace ICT v práci manažerů a marketingových odborníků, Rozšířená česká verze, Agrogenofond, Nitra, 2005, ISBN 80-227-2283-9 

-   Zelenka, J, Bureš, V, Šabatová, M., Ibanez, M.: Aplicación de las TIC a la gestión y al marketing, Agrogenofond, Nitra, 2005, ISBN 80-227-2283-9 

-   Karlubíková, T., Podhradský, P.,  Zelenka, J., Šabatová, M., Bureš, V.: Application of ICT in Manager´s and Marketing Staff Work: ICT in company management and Marketing, Bratislava, STU v Bratislave, CD ROM, 250 p., 2005, ISBN 80-227-2283-9,  (Greek version) 

·                Bureš, V.: Systémové myšlení a teorie systémů, Gaudeamus, Hradec Králové, 2006, 111 str. ISBN 80-7041-344-1 

·                Bureš, V.: Systémové myšlení a teorie systémů, 2. rozšířené vydání, Gaudeamus, Hradec Králové, 2007, 196 str., ISBN 978-80-7041-537-5 

·                Čech, P., Bureš, V.: Software pro manažery, Gaudeamus, Hradec Králové, 2007, 179 str., ISBN 978-80-7041-597-9 

·                Bureš, V., Čech, P.: Systémové vědy a teorie, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, 193 str., ISBN 978-80-7041-155-1 

·                Bureš, V.: Systems Thinking and Systems Sciences, Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, 183 str., ISBN 978-80-7041-467-5 

·                Bureš, V., Šabatová, M., Machačová, K.: Management znalostí, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2009, 114 str., ISBN 978-80-7395-184-9 

·                Čech, P., Bureš, V.: Podniková informatika, Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, 232 str., ISBN 978-80-7041-479-8

·                Bureš, V.: Používání počítače a správa souborů, Gaudeamus, Hradec Králové, 2011, 58 str., ISBN 978-80-7435-142-6

·                Bureš, V., Otčenášková, T., Šandová, A.: Prezentace, Gaudeamus, Hradec Králové, 2011, 60 str., ISBN 978-80-7435-145-7

·                Bureš, V., Otčenášková, T., Šandová, A.: Pokročilá prezentace, Gaudeamus, Hradec Králové, 2011, 58 str., ISBN 978-80-7435-151-8

·                Zelenková, L., Bureš, V., Štejfa, J., Grulich, P.: Systémy řízení jakosti pro realizaci vědy a výzkumu, Univerzita Hradec Králové, Zelenka J. (Ed.), 165 str., 2012, ISBN 978-80-7435-182-2

·                Jašíková, V., Juppa, V., Krbálek, P., Mls, K., Bureš, V., Trousil, M.: Komunikace a prezentace vědy, Univerzita Hradec Králové, Zelenka J. (Ed.), 131 str., 2012, ISBN 978-80-7435-184-6

 

Kapitoly v knihách / Chapters in books

·                Bureš, V., Hájek, L.: Znalostní ekonomika v ČR a SR. In Kelemen, J. a kol.: Kapitoly o znalostnej spoločnosti, Kapitola 3, Iura Edition – Walters Kluwer, Bratislava, 2008, 293 str., ISBN 978-80-8078-209-2 

·                Bureš, V., Čech, P.: Pervasive Computing and Ambient Intelligence Development: an Educational Perspective. In Godara, V. (ed.): Strategic Pervasive Computing Applications: Emerging Trends, Chapter 16, Information Science Reference, New York, 2010, 403 pp., pp. 235-249. ISBN 978-1-61520-741-1, DOI: 10.4018/978-1-61520-753-4.ch016

·                Bureš, V., Čech, P.: Selected factors of AmI Development. In Čech, P. et al. (eds.): Ambient Intelligence Perspectives II, Section 1: General Issues, IOS Press, Amsterdam, 177 str., 2009, ISBN 978-1-60750-480-1, Book series Ambient Intelligence and Smart Environments, vol.5., pp. 11-18, ISSN 1875-4163.

·                Čech, P., Bureš, V., Ponce, D., Antoš, K., Macela, A.: Assistive Environment for Decision Support in Emergency Situations, In Čech, P. et al. (eds.): Ambient Intelligence Perspectives II, Section 4: Intelligent Environments and Knowledge Management, IOS Press, Amsterdam, 177 str., 2009, ISBN 978-1-60750-480-1, Book series Ambient Intelligence and Smart Environments, vol.5., pp. 121-128, ISSN 1875-4163. 

·                Brunet-Thornton, R., Bureš, V.: Meeting Czech Knowledge Management Challenges Head-On: KM-Be.At-It. In M. Al-Shammari (ed.). Knowledge Management in Emerging Economies: Social, Organizational and Cultural Implementation, Chapter 2, IGI Group, 2010, ISBN 978-1-61692-886-5

·                Mikulecký, P., Olševičová, K., Bureš, V., Mls, K.: Possibilities of Ambient Intelligence and Smart Environments in Educational Institutions, In Chong, N.Y., Mastrogiovanni, F.: Handbook of Research on Ambient Intelligence and Smart Environments: Trends and Perspectives, Chapter 29, IGI Group, pp. 620-639, ISBN 978-1-61692-857-5, doi: 10.4018/978-1-61692-857-5

·                Marešová, P., Bureš, V., Brunet-Thornton, R., Otčenášková, T.: An Evaluation of Customer-Centric Benefits Associated with Knowledge Management, In M. Al-Shammari (ed.): Customer-Centric Knowledge Management: Concepts and Applications, Chapter 8, IGI Group, pp. 124-145, ISBN 978-1-61350-089-7

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Čech, P.: Systems Approach to Knowledge Management, In Hvorecký, J., Kelemen, J.: Readings on Knowledge Management, Iura Edition, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8078-421-8

·                Brunet-Thornton, R., Marešová, P., Bureš, V., Otčenášková, T.: Knowledge Management as a Tool for Influencing Customers: Revisited. In Kaufmann H.R. (Ed.): Handbook of Research on Managing and Influencing Consumer Behavior, IGI Publishing Group, 573 pp., Chapter 25, pp. 565-586, 2015, ISBN 978-1-4666-6547-7, DOI: 10.4018/978-1-4666-6547-7, ISBN13: 978-1-4666-6547-7

·                Otčenášková, T., Bureš, V., Kolerová, K.: Analysis of Features Required from Software Applications for Visualisation in Automation, Advances in Informatics, Information Management and Administration. Skrbek, J., Semerádová, T., Kubát, D. (Eds.). Technical University of Liberec, Chapter 7, pp. 103-121, 2014, ISBN 978-80-7494-144-3

·                S4Game Consortium (2021). Handbook of soft skills training using virtual reality and serious games for surgical teams in the operating room. Chapter 2: Soft Skills included in the Handbook, and Chapter 7: Teamwork. ISBN: 978-84-09-31179-8

 

Knihy / Books

·                Bureš, V.: Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi, Grada Publishing, Praha, 2007, 216 str., ISBN 978-80-247-1978-8 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: zavřít

·                Kelemen, J., Berka, P., Bureš, V., Horáková, J., Hvorecký, J., Mikulecký, P.: Pozvanie do znalostnej spoločnosti, Iura Edition – Wolters Kluwer, 2007, 265 str., ISBN 978-80-8078-149-1 

·                Zelenka, J., Pechanec, V., Bureš, V., Čech, P., Ponce, D.: E-turismus v oblasti cestovního ruchu, MMR ČR, Praha, 2008, 237 str., ISBN  978-80-87147-07-8 

·                Kelemen, J. et al.: Knowledge in Context: Few Faces of the Knowledge Society, Iura Edition - Wolters Kluwer, 319 pp., 2010, ISBN 978-80-8078-339-6

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Detail obrázku

·                Bureš, V.: Systémové myšlení pro manažery, Professional Publishing, Praha, 2011, 264 str., ISBN 978-80-7431-037-9

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.odborneknihy.cz/products/w500jpg/pp10379.jpg

 

·                Marešová, P., Bureš, V., Štemberková, R., Matulová, P., Krejcar, O., Toman, J., Škodová Parmová, D.: Od výzkumu po využívání v praxi: Vše kolem transferu znalostí a technologií. Gaudeamus, Hradec Králové, 2020, 209 str., ISBN 978-80-7435-815-9 (tištěná verze), ISBN 978-80-7435-816-6 (on-line; pdf)

 

Editorství / Editorship

·                Mikulecký, P., Bureš, V. (Ed.): Management znalostí a e-learning: dvě strany téže mince, sborník prací Intermedia, Hradec Králové, 2004, ISBN 80-7041-222-4 

·                Bureš, V., Bažantová, L., Jakoubek, B. (Ed.): IMEA 2006, sborník příspěvků z 6.doktorandské konference IMEA2006, Gaudeamus, Hradec Králové, 2006, ISBN 80-7041-164-3 

·                Mikulecký, P., Lišková, T., Čech, P., Bureš, V. (Eds.): Ambient Intelligence Perspectives, IOS Press, Amsterdam, 2009, 246 str., ISBN 978-1-58603-946-2 

·                Čech, P., Bureš, V. (Eds.). Ambient Intelligence Forum 2009, Adjunct Proceedings of the 2nd International Conference AMIF, Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, 67 str., ISBN 978-80-7435-028-3 (paper), 978-80-7435-029-0 (DVD)

·                Čech, P., Bureš, V., Nerudová, L. (Eds.): Ambient Intelligence Perspectives II, IOS Press, Amsterdam, 2009, 177 str., ISBN 978-1-60750-480-1

·                Bureš, V.: Theory and Practice in System Dynamics Modelling, Systems, 2018, ISSN 2079-8954

·                Bureš, V., Režný, L.: Modelling of Economic Systems, Systems, 2018, ISSN 2079-8954

zpět

 

 

Výuka / Teaching

 

ZIMNÍ SEMESTR / Winter Term

Teorie systémů 2 (TESY2)

Teorie systémů 1 (TESY1) – kombinovaná forma

Systémové myšlení pro manažery (SYMYM)

Systems Theory 1 (TESY1) – international students

Systems Thinking for Managers – international students

Seminář ze znalostního managementu (SZM)

Transfer znalostí a technologií (TZT)

 

 

LETNÍ SEMESTR / Summer Term

Teorie systémů 1 (TESY1)

Systems Theory 2 (TESY2) – international students

Teorie systémů 2 (TESY2) – kombinovaná forma

Marketing Research (MAVY) – international students

Systémové přístupy (SYSP)

 

DOKTORSKÉ STUDIUM / Doctoral study programme

Metodologie vědecké práce (dMVP)

Obecná teorie systémů (dOTS)

Transfer znalostí a technologií (dZTZ)

 

zpět

 

 

Ostatní / Miscellaneous

 

Programové výbory konferencí / Conference Programme Committees

Ambient Intelligence Forum 2008, Hradec Králové

Hradecké ekonomické dny 2008, Hradec Králové

Znalosti 2008, Bratislava, SK

International Congress of Pervasive Computing and Management 2008, New Delhi, India

 

Ambient Intelligence Forum 2009, Hradec Králové

Hradecké ekonomické dny 2009, Hradec Králové

International Congress of Pervasive Computing and Management 2009, Sydney, Australia

Web-based Communities 2009, Algarve, Portugal

IADIS e-Learning 2009, Algarve, Portugal

 

Web-based Communities 2010, Freiburg, Germany

International Conference on Internet Technologies & Society 2010, Perth, Australia

International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development 2010, Valencia, Spain

 

17th IBIMA Conference on Creating Global Competitive Economies, Milan, Italy, 2011

International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development 2011, Paris, France

International Conference on Internet Technologies & Society 2011, Shangai, China

Web-based Communities and Social Media 2011, Rome, Italy

 

IMEA 2012, Hradec Králové

International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development 2012, Barcelona, Spain

4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam

International Conference on Internet Technologies & Society 2012, Perth, Australia

19th IBIMA Conference on Sustainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development 2012, Barcelona, Spain

.

etc.etc. Sorry, it’s quite annoying to update each year ;-)

.

.

.

  

 

Ediční rady časopisů / Journal Editorial Boards

Systems (MDPI)

The Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management (IBIMA)

Information (MDPI)

Sci (MDPI)

International Review of Business and Social Sciences

 

Recenzent časopisů / Journal Reviewer

 

Journal Citation Report journals (Web of Knowledge database):

Scientific Reports (Springer Nature)

Expert Systems with Applications (Elsevier B.V.)

Plos One (Public Library of Science)

E+M Ekonomie a Management (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci)

Knowledge Management Research & Practice (Palgrave Macmillan)

PeerJ (PeerJ, Inc.)

Ekonomický časopis (Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied)

BioMedical Engineering OnLine (Biomed Central LTD)

Environmental Engineering and Management Journal (“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi)

Baltic Journal of Management (Emerald)

Acta Polytechnica (Czech Technical University)

Systems (MDPI)

Computational and Structural Biotechnology Journal (Elsevier B.V.)

IEEE Transactions on Education (IEEE)

Simulation Modelling Practice and Theory (Elsevier B.V.)

Scientometrics (Springer Netherlands)

Journal of Business Economics and Management (VGTU)

Future Internet (MDPI)

International Journal of Intelligent Engineering Informatics (InderScience)

Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier B.V.)

 

Scimago Journal Ranking journals (Scopus database)

SAGE Open (Sage)

Risk Management and Healthcare Policy (DovePress) (acknowledgement)

SCIPAP (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)

International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (InderScience)

Discrete Dynamics in Nature and Society (Hindawi)

International Journal of Information Technology and Management (InderScience)

 

Other journals:

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management (Wiley) (KEOD papers)

Journal of Systems Integration (Vysoká škola ekonomická v Praze)

ACC Journal (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci)

JSCCRM (IBIMA Publishing)

E-psychologie (Českomoravská psychologická společnost)

IBIMA Business Review (IBIMA Publishing)

Ekonomika a Management (Vysoká škola ekonomická v Praze)

 

   

 

 

Členství v odborných nebo vědeckých institucích / Membership in professional or scientific institutions

 

Former member of IADIS; ACM SIGCE

Current member of the System Dynamics Society (SDS); International Council on Systems Engineering (INCOSE); International Society for Development & Sustainability (ISDS)

 

 

Hodnotitel projektů / Projects evaluator

GAČR

FRVŠ

APVV

OPPI – ICT v podnicích