Mikroekonomie

Cíl předmětu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními mikroekonomickými pojmy, problémy a souvislostmi, které jsou důležité při rozhodování a řízení na úrovni firmy.

Obsah předmětu:

 • Úvod do mikroekonomie
 • Tržní ekonomika (poptávka, nabídka, cena, cenová elasticita)
 • Poptávka a chování spotřebitele na trhu
 • Indiferenční analýza
 • Nabídka a chování firmy (teorie výroby a mezního produktu)
 • Náklady firmy
 • Příjmy, zisk a rovnováha firmy
 • Firma v dokonalé konkurenci (bod uzavření firmy a bod zvratu)
 • Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
 • Firma v nedokonalé konkurenci
 • Trhy výrobních faktorů (cena výrobních faktorů)
 • Trh práce a trh kapitálu
 • Interakce trhů (rozdělování důchodů a všeobecná rovnováha)
 • Tržní selhání a mikroekonomická politika státu

Základní literatura:

 • Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie-základní kurs. Slaný, Melandrium 2002, 2005
 • Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck, 2002 a novější
 • Nečadová, M.-Sirůček, P.: Mikroekonomická teorie 1, cvičebnice. Slaný, Melandrium 2001, 2003, 2005
 • Samuelson, P. A.-Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha, Svoboda 1991, 1995
 • Sirůček, P., Nečadová, M.: Mikroekonomie I. Sbírka řešených problémů, Slaný, Melandrium 1999 a novější
 • Sirůček, P., Nečadová, M., Macáková, L.: Mikroekonomická teorie I. (Cvičebnice), Melandrium, Slaný 2004

Doporučená literatura:

 • Baumol, W. J.–Blinder, A., S.: Economics. Principles and Policy. Harcourt Brace
 • Javonovich, Orlando 1988
 • Dolan, E. G.- Lindsey, D. F.: Basic Economics. 5th edition, Dryden Press. New York 1988
 • Hájek, L.: Economics – An Overview of Basic Concepts and Problems. Hradec Králové, Gaudeamus 2002
 • Lipsey, R., G.: Positive Economics. 6th edition, Weidenfeld nad Nicolson, Londýn 1987
 • McEachern, W. A.: Microeconomics (A Contemporary Introduction). South – Western Publishing Co., Cincinnati 1988
 • Woll, A.: Allgemeine Volkswirtschaftlehre.11. Auflage, Munchen, Verlag Franz Vahlen 1993
 • Pearce, D. W. a kol.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha, Victoria Publishing 1992
 • Soukup: Mikroekonomická analýza: vybrané problémy, Melandrium, Slaný 1999
 • Soukupová, Hořejší, Macáková, Soukup: Mikroekonomie, Management Press, Praha 1999

Odborná periodika:

 • E + M Ekonomie a management
 • Politická ekonomie
 • Finance a úvěr
 • Prague economic papers
 • The American economic review
 • The American journal of economics and sociology
 • Applied economics, Applied economics letters

Internetové zdroje:

 • ČNB: http://www.cnb.cz
 • ČSÚ: http://www.czso.cz/
 • EU: http://www.europa.eu.int
 • OECD: http://www.oecd.org
 • Vláda ČR: http://www.vlada.cz/

Zápočet:

 • Test (4 možnosti), 1 správná odpověď
 • 16 otázek, minimum 9 správných odpovědí
 • 15 minut

Zkouška:

 • Ústní dle obsahu předmětu

Doplňující informace pro kombinovanou formu studia:

 • Předmět
 • Makroekonomie 1 (MAEK1)
 • a) WebCT: ANO
 • b) jiné www stránky: http://lide.uhk.cz/ Martina Kadavová
 • c) server H: H:\UKAZKY\Martina.Kadavova\MIEK1

Vyučované předměty