Podniková ekonomika

Cíl předmětu:

V úvodu studia zprostředkovat poznání podniku (firmy) jako systému. Důraz je kladen na typovou strukturu a organizaci (strukturální části organizace firmy), jejíž poznání má posloužit jako výchozí znalostní základ pro studium jednotlivých odborných předmětů. Znalosti získané v rámci předmětu Podniková ekonomika tak umožňují syntézu poznatků získávaných v dalších předmětech týkajících se činnosti podniku.

Obsah předmětu:

 • Podstata podniku a podnikání
 • Okolí podniku, jeho prvky, význam státu pro fungování podniku
 • Efektivnost podniku a její základní kategorie
  • Výrobní faktory a jejich klasifikace
  • Kombinace výrobních faktorů
  • Spotřeba výrobních faktorů - náklady podniku
  • Výsledek činnosti podniku - výnosy a zisk
  • Efektivnost činnosti podniku a její měření
 • Cíle podniku a jeho funkce
  • Maximalizace zisku a tržní ceny akcií
  • Maximalizace hodnoty podniku (MVA,EVA)
  • Funkce (činnosti) podniku
 • Typologie podniků dle různých kriterií
 • Vývoj podniku
  • Založení podniku
  • Růst podniku, krize, sanace
  • Zánik podniku
 • Majetková a kapitálová výstavba podniku
  • Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku
  • Majetková struktura podniku
  • Kapitálová struktura podniku
  • Oceňování majetku a podniku
 • Organizační výstavba podniku
 • Podnikové řízení
  • Obsah řízení podniku a jeho fáze
  • Nositelé řídících rozhodnutí
  • Strategické řízení
  • Taktické a operativní řízení
  • Funkční struktura plánování podniku
  • Podnikatelský plán
 • Výrobní činnost podniku
 • Nákupní činnosti, marketingový mix, nákupní logistika
 • Odbyt (marketing)
 • Personální práce v podniku, její obsah, formy a cíle
 • Financování podniku, jeho druhy, řízení CF, finanční analýzy
 • Investiční činnost - investiční rozhodování, zdroje financování investic, hodnocení efektivnosti investic
 • Podnikové početnictví - finanční účetnictví, manažerské účetnictví, kalkulace a rozpočetnictví, podniková statistika a rozbory

Základní literatura:

 • SYNEK, Miloslav a kol.: Podniková ekonomika. Praha, C. H. Beck, Praha, ISBN 80-7179-388-4, 2000, 2003 a novější
 • BOUKAL, Petr, MIKOVCOVÁ, Hana: Nauka o podniku (cvičebnice), Praha, VŠE 1996, ISBN 80-7079-906-4 a novější

Doporučená literatura:

 • KUPKOVIČ, Milan a kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Economia 1999 ISBN 80-88848-01-6
 • WÖHE, Günter: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. Beck 1995 ISBN 80-7179-014-1
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví. Díl I. a II. IV. aktualizované vydání. Praha: Polygon 1999.
 • NEUMAIEROVÁ, I. a kol.: Řízení hodnoty podniku aneb nedělejme z podniku záhadu. Praha: Profess Consulting, 2005.
 • BOUKAL, P., MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ: Podniková ekonomika 1 (sbírka příkladů), VŠE, Praha 2004
 • MPO, Podpora podnikání v České republice 1999, MPO ČR, Praha 1999
 • VEBER a kol.: Podnikání v malé a střední firmě, VŠE, Praha 1999
 • WAWROSZ: Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava 1999
 • PAULAT: Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora, Profess Consulting Praha 1999

Odborná periodika:

 • Hospodářské noviny
 • Ekonom
 • Euro
 • Moderní řízení
 • Profit
 • Prague Business Journal
 • Finanční hospodaření podniků (čtvrtletní a roční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu)

Internetové odkazy:

 • Business Center
 • ČNB
 • ČSÚ
 • Finance.cz
 • Investor words
 • CzechTrade
 • Sagit
 • Czech Engineering
 • CzechInvest
 • FinExpert

Zápočet:

 • Test (4 možnosti), 1 správná odpověď
 • 16 otázek, minimum 9 správných odpovědí
 • 15 minut

Zkouška:

 • Ústní dle obsahu předmětu

Ostatní:

 • Web CT: ne (ve výstavbě)
 • jiné www stránky: http://lide.uhk.cz/ - Martina Kadavová
 • server H: Prezentace přednášek, materiály pro případové studie, příklady testů H:/ukazky/Kadavova.Martina
 • Metodické pokyny pro samostatné studium k dispozici při první konzultaci. Prezenční formou probíhají konzultace v rozsahu cca 6 hodin a dále cca 6 hodin v lednovém soustředění. Následuje udělování zápočtů a zkoušky.

Vyučované předměty